تعداد مقالات: 638

بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-22

ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ محمود تورانی؛ محمد خادم پیر


بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان

دوره 19، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-16

پیام اصلانی؛ علی فرامرزی؛ مسعود کامل شیخ رجه؛ حمید باقری


ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط

دوره 19، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-26

میلاد باقری شیروان؛ فائزه زعفریان؛ وحید اکبرپور؛ قربانعلی اسدی؛ بهاره بیچرانلو


بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها

دوره 19، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-18

محبوبه محمدی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ سعید نوابپور؛ حسن سلطانلو؛ شعبان کیا؛ مهدی کلاته عربی