نویسنده = بهنام کامکار
تعداد مقالات: 6
1. اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba)

دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 223-241

10.22069/jopp.2020.16146.2460

فهیمه وحدت پور؛ حسین آرویی؛ خدایار همتی؛ بهنام کامکار؛ فاطمه شیخ


2. امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 141-153

10.22069/jopp.2018.14460.2293

آسیه سیاه مرگویی؛ حسین کاظمی؛ بهنام کامکار


3. ‏بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 78-103

سلیم فرزانه؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ محمد علی چگینی


4. ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی در کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما در سه رقم آفتابگردان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-136

بهنام کامکار؛ هدی ذوالفقار نژاد؛ نفیسه خلیلی