کلیدواژه‌ها = اوره
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه‌ شلیل رقم "شبرنگ"

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-106

وهب اسدی؛ منصور غلامی؛ نوشین کاظمی؛ موسی رسولی


3. اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 71-87

سید علی محمد مدرس ثانوی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ علی مختصی بیدگلی


4. تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 55-78

محمد خادم پیر؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر