کلیدواژه‌ها = اوره
تعداد مقالات: 5
1. اثر محلول‌پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل‌انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور

دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 129-142

10.22069/jopp.2020.15890.2425

شیما عسکری؛ حسین مرادی؛ علی دهستانی کلاهگر؛ کامران قاسمی


4. اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 71-87

10.22069/jopp.2016.11905.2088

سید علی محمد مدرس ثانوی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ علی مختصی بیدگلی


5. تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 55-78

محمد خادم پیر؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر