نویسنده = سراله گالشی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 55-78

محمد خادم پیر؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر


2. بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-89

فاطمه رسولی؛ سرالله گالشی؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم زینلی


3. ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 137-156

ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی؛ سید علی رضا موحدی نائینی


4. مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 19-42

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی