موضوعات = ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهی
تعداد مقالات: 15
2. کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 75-88

10.22069/jopp.2019.14326.2284

لیلا فهمیده؛ مژده شیخی؛ فاطمه بناء کاشانی؛ محمود سلوکی


4. القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L)

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-33

10.22069/jopp.2019.12699.2145

حامد ابراهیم زاده؛ حسن سلطانلو؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ علی اسکندری؛ سیده ساناز رمضانپور


8. اثر نوع هورمون و غلظت محیط پایه بر جوانه زنی و پرآوری ریز نمونه‌های رز ساناز (Rosa chinensis var. Elvis)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 59-74

10.22069/jopp.2017.9755.1921

مهدی درودی؛ محمدرضا واعظی کاخکی؛ اکبر صفی پور افشار


10. اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-132

شیرین مرادی؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ کورش وحدتی؛ مصطفی عرب


12. بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 117-134

مهناز اقدسی؛ فاطمه فخرالدین نژاد فخرالدین نژاد؛ کامبیز مشایخی؛ مهناز خلفی


13. بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 165-178

هاجر عابدین پور؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ بهروز گلعین