دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار 1395 
2. کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون

صفحه 1-21

مهرشاد زین العابدینی؛ محسن مردی؛ علی اصغر زینالو؛ سید حسین جمالی؛ پیام پتکی؛ مجتبی خیام نکوئی؛ عبدالرضا کاوند؛ کریم احمدی؛ سعید عبدی؛ فرشاد شمس کیا؛ صغری خوشکام؛ زهرا طاهر نژاد؛ علی اکبر لونی


3. بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی

صفحه 23-29

ناهید حیدر زاده؛ ساره بقائی راوری؛ حمید روحانی؛ عصمت مدیخانی مقدم


7. تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده

صفحه 89-106

احمد نظامی؛ محمدجواد احمدی لاهیجانی؛ کوروش شجاعی نوفرست؛ جواد رضایی؛ فاضل فاضلی


9. آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی

صفحه 131-155

سید حمزه حسینی حسینی؛ سعید یوسف زاده؛ سرجی یریتسایان؛ خدایار همتی