مطالعه اجزا عملکرد ارقام برنج تحت تنش شوری

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of yield components of rice cultivars under salinity stress condition