اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدهادی پهلوانی

اصلاح نباتات دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

hpahlevaniyahoo.com

سردبیر

دکتر کامبیز مشایخی

سبزیکاری دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

kambizmyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر کاظم ارزانی

میوه کاری استاد گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

arzani_kmodares.ac.ir

دکتر نادعلی بابائیان جلودار

اصلاح نباتات استاد گروه اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

nbabaeianyahoo.com

دکتر علی اکبر رامین

باغبانی استاد گروه باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

aa_ramincc.iut.ac.ur

دکتر افشین سلطانی

مدلسازی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

afsoltaniyahoo.com

دکتر احمد عبدل زاده

زیست شناسی دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان

abdolzadehgu.ac.ir

دکتر کاظم قاسمی گلعذانی

تکنولوژی بذر استاد گروه زراعت دانشگاه تبریز

golezanigmail.com

دکتر سرالله گالشی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sgaleshiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر سید جواد موسوی زاده

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها استادیار گروه علوم باغبانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

mousavizadeh.profcms.gau.ac.ir
mousavizadehgau.ac.ir
0000-0002-2549-5906

ویراستار

دکتر حسین کاظمی

زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

hkazemigau.ac.ir