دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-212 
بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها

صفحه 1-18

محبوبه محمدی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ سعید نوابپور؛ حسن سلطانلو؛ شعبان کیا؛ مهدی کلاته عربی


مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان

صفحه 19-42

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی


ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان

صفحه 137-156

ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی؛ سید علی رضا موحدی نائینی