اثر غلظت های مختلف سرب بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه کنگرفرنگی

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of lead on some physiological parameters of Artichoke