بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی سه نوع چمن در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of some physiological responses in three species of turfgrass in drought stress conditions