نقش پیش تیمار سرمایی و عوامل هورمونی در کالوس زایی تخمک تعدادی از رقام پنبه در شرایط درون شیشه ای (Gossypium sp.)

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of cold pre-treatment and hormonal agents on ovule callus formation in some cotton (Gossypium sp.) cultivars in vitro