ایجاد تنوع در صفات زراعی کلزا با پرتوتابی گاما و بررسی جهش ایجاد شده در ژن کنترل کننده اسید اولئیک با استفاده از نشانگرهای مولکولی

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Induction of variation in agronomic traits of oilseed rape (Brassica napus L.) using gamma irradiation and investigation of induced mutation in loci of oleic acid by molecular markers