کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در سیاهدانهNigella sativa L در دوره های مختلف رقابت علفهای هرز

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Nitrogen use efficiency and harvest index in black seed (Nigella sativa L.) at different weed competition durations