تاثیر غلظت های مختلف ساکاروز، کازئین هیدرولایزات و اسیدآمینه های مختلف برجنین زایی سوماتیکی در برخی از ارقام انگورVitis vinifera L

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of different concentrations of sucrose, casein hydrolysate and amino acids on somatic embryogenesis in some grapevine (Vitis vinifera)cultivars