ارزیابی تنوع ژنتیکی پسته های منطقه خراسان با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولیRAPD

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of genetic diversity among Pistachio vera in the khorasan by using morphological characters and RAPD molecular marker