مطالعه خصوصیات کمی، کیفی و سازگاری ژنوتیپهای برنج در مازندران

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study on adaptability, quality and quantity characters of rice genotypes in Mazandaran