شناسایی متحملترین ژنوتیپهای جو( Hordeum vulgare L.)نسبت به تنش غرقابی با استفاده از خصوصیات ریشه و شاخصهای تحمل به تنش

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Identification of most tolerant of barley (Hordeum vulgare L.) to flooding stress using root trait and tolerance index