استفاده از مدلهای چندگانه در کمی سازی سرعت ساقه روی گندم (رقم زاگرس)

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Using Multiplicative Models to Quantify Stem Elongation Rate in Response to Temperature and Photoperiod a Case Study on Zagros Cultivar