تاثیر کاربرد مقادیر متفاوت کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکردگیاه زراعی ماش

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effect of Application of Different Amounts of Urban Solid Compost on Growth and Yield of Mungbean