تأثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و آبیاری تکمیلی بر سرعت سبز شدن، عملکرد و اجزای (Cicer arietinum L.)عملکرد دانه دو رقم نخود

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of on-farm seed priming and supplementary irrigation on emergence rate, yield and yield components of two chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars