نقش اجزای عملکرد در تعیین عملکرد کل دانه کلزا(Brassica napus L.)در منطقه گنبد

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The role of yield components to determine seed yield of canola (Brassica napus L.) in Gonbad area