شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در شرایط دیم و آبی کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulating the impact of climate change on production of Chickpea in rainfed and irrigated condition of Kermanshah