ارزیابی خصوصیات 50 ژنوتیپ بادام حاصل از دورگه گیری بین برخی ژنوتیپ های برتر ایرانی و رقم تونو

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of fifty almond genotypes characteristics obtained from crossing between some superior Iranian genotypes and ‘tuono’ cultivar