ارزیابی تأثیر روش‌ها، مقادیر مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر ویژگی‌های کیفی الیاف پنبه

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

آزمایشی به‌منظور ارزیابی تأثیر روش‌ها، میزان آب آبیاری و کود نیتروژن بر ویژگی‌های کیفی الیاف پنبه در قالب طرح کرت‌های 2 بار خرد شده با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم‌آباد گرگان در سال 1387 اجرا گردید. دو روش آبیاری بارانی و شیاری به‌عنوان فاکتور اصلی، مقادیر آب آبیاری
0، 33، 66، 100 و 133 درصد نیاز آبی گیاه به‌عنوان فاکتور فرعی و 5 سطح کود سرک نیتروژن به مقادیر 0، 33، 66، 100 و 133 درصد توصیه کودی به‌عنوان فاکتور فرعی فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دو روش آبیاری بارانی و شیاری اختلاف معنی‌داری بر روی طول، یکنواختی، استحکام و کشش الیاف در سطح 1 درصد وجود داشت و در کل کیفیت الیاف در روش بارانی بهتر از روش شیاری بود. مقادیر مختلف آب بر تمام خصوصیات کیفی الیاف به‌جز کشش الیاف، در سطح 1 درصد معنی‌دار شد و مشخص شد که بیش‌ترین میزان یکنواختی، استحکام و ظرافت الیاف در تیمارهای 66، 100 و 133 درصد آب آبیاری بود. اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر کشش الیاف در سطح 5 درصد معنی‌دار شد اما بر روی طول، یکنواختی، استحکام و ظرافت الیاف اثر معنی‌داری نداشت. نتایج نشان داد که بیش‌ترین کشش الیاف در تیمار 33 درصد کود ازت بود. با توجه به نتایج این آزمایش روش آبیاری بارانی و سطح آب 66 درصد جهت رسیدن به بهترین کیفیت الیاف توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of irrigation methods, various levels of water and nitrogen fertilizer on Quality of Cotton

چکیده [English]

The effects of irrigation methods, various levels of water and nitrogen fertilizer on quality of cotton were studied at Hashemabad Cotton Research Station of Gorgan in 2008. The experiment was conducted in split-split plot design with three replications. Irrigation methods of Furrow and Sprinkler were main plots, various levels of water of 0%, 33%, 66%, 100% and 133% were subplots plots and various levels of nitrogen fertilizer of 0%, 33%, 66%, 100% and 133% were sub-sub. The results showed that the effect of irrigation methods were significant on Fiber length, Uniform rate, Strength value and Elasticity (P<0/01). Generally, the fiber quality of cotton was better on irrigation methods of Sprinkler than Furrow. Levels of irrigation water significantly affected on the entire fiber quality of cotton except the Elasticity. It was found that the highest Uniform rate, Strength value and Micronaire were obtained in treatments 66%, 100% and 133% of irrigation water. The effect of levels of nitrogen showed significant difference on Elasticity (P<0/05) but was insignificant on Fiber length, Uniform rate, Strength value and Micronaire. The results revealed that the highest Elasticity was obtained in treatment 33% of nitrogen fertilizer. According to the results of this investigation, irrigation methods of Sprinkler and treatment 66% of irrigation water were recommended for reaching the best quality of cotton.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation method
  • Various levels of water
  • Nitrogen fertilizer
  • Cotton
  • Quality of cotton