بررسی تأثیر زمان و مقادیر محلول پاشی متانول بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرم‌خانه‌ای رقم کوکر 347 در منطقه احمد گوراب رشت

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر متانول بر رشد و عملکرد گیاه توتون ویرجینیا رقم کوکر ۳۴۷ آزمایشی در سال زراعی 88-1387 به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار به اجرا در آمد. فاکتور اول زمان مصرف متانول در ۳ سطح (شامل محلول پاشی در صبح (ساعت ۸-۱۰) (1T)
و ظهر (ساعت ۱۲-۱۴) (2T) و غروب (ساعت ۱۷-۱۹) (3T)) و فاکتور دوم مقدار مصرف متانول در
۶ سطح (شامل مقادیر مصرف ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد حجمی متانول) بود. محلول پاشی متانول 3 بار در طی فصل رشد به‌ترتیب در مراحل آغاز رشد سریع نشاها، آغاز غنچه‌دهی و ۳۰ روز پس از غنچه‌دهی بوته‌های توتون انجام گرفت. محصول توتون در سه چین برداشت شد. نتایج به‌دست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل دو فاکتور بر مقدار نیتروژن، مقدار فسفر، مقدار پتاسیم و محتوی نسبی آب برگ (RWC) معنی‌دار شدند. عرض برگ در تیمار مقادیر مختلف محلول پاشی متانول در سطح 5 درصد معنی‌دار شد و طول برگ در تیمار مقدار محلول پاشی متانول در سطح 1 درصد معنی‌دار شد. اما قطر ساقه و عملکرد وزن تر برگ معنی‌دار نشدند. به‌طورکلی و با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که متانول عملکرد کمی را چندان تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد اما عملکرد کیفی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studing the Effect of time and values of methanol foliation on quality and quantity yield flue-cured tobacco of cocker 347 type in Ahmadgurab region of Rasht

چکیده [English]

In order to study the effect of methanol on growth and yield of Virginia tobacco varieties Cocker 347, an experiment was carried out through a factorial experiment in Randomized complete block design with 4 replications and 18 treatments. First Treatment was spraying time which includes 3 levels, sprayed in the morning (8-10 hours) and noon (12-14 hours) and evening (17-19 hours) and the second treatment was methanol consumption values that include 6 levels of consumption values
0, 10, 20, 30, 40 and 50 percent. Methanol sprayed at 3 times during the growing season, respectively, in the rapid growth of transplant, budding and 30 days after budding of tobacco plants. Tobacco was harvested in 3 fold. The obtained results of the data analysis showed that interaction of two factors had significantly effect on the phosphorus, potassium and nitrogen values as well as RWC at 1 percent level. Leaf width was significant in different values of sprayed methanol at
5 percent level but leaf length was significant in values of sprayed methanol at
1 percent and fresh weight and stem diameter were not significant. According to the result can be concluded that methanol improved qualitative yield of tobacco but not affected Quantitative yield of tobacco.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methanol
  • Growth and Yield
  • Tobacco