جداسازی و شناسایی گونه‌های فیتوفتورا از خیار گلخانه‌ای در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد و تعیین واکنش ارقام مختلف این گونه از خیارها به عامل بیماری یاد شده به آن‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

این مطالعه به‌منظور شناسایی و بررسی اهمیت گونه‌های فیتوفتورا در پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در گلخانه‌های جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. برای این کار از بافت پوسیده طوقه و ریشه، قطعات 5 میلی‌متر مربع جدا شده، بعد از شستشو با آب و خشک کردن با حوله کاغذی بدون ضدعفونی سطحی روی محیط کشت نیمه انتخابی CMA-PARP کشت گردید. از بافت‌های آلوده 40 جدایه به‌دست آمد که براساس خصوصیات مورفولوژیک و نیاز دمایی پرگنه‌های جدا شده Phytophthora capsici و P. drechsleri تشخیص داده شد. از 40 جداﻳﻪ به‌دست آمده، 17 جداﻳﻪ به P. capsici تعلق داشت و P. drechsleri، 23 جداﻳﻪ را به خود اختصاص داد. در شراﻳﻄ گلخانه عکس‌العمل طوقه و رﻳﺸﻪ گیاهچه‌های 2 هفته ارقام نگین، کلوز، فادیا، کاترینا، بهمن و سینا به دو گونه  P. capsiciو P. drechsleri و با استفاده از ماﻳﻪ به‌دست آمده از ﻣﺤﻴﻄ ورمی‌کولیت- عصاره بذر گیاه شاه‌دانه مورد مطالعه قرار گرفت و درصد استقرار بیمارگر بر روی طوقه، ریشه و مرگ و میر ارزﻳﺎﺑﻲ گردﻳﺪ. مقایسه درصد مرگ و میر و میزان استقرار بیمارگر بر روی طوقه نشان داد که رقم مهر و سینا به‌ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین حساسیت به گونه P. drechsleri و رقم کلوز و فادیا به‌ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین حساسیت را به گونه P. capsici نشان دادند. مقایسه درصد اسقرار بر روی ریشه نشان داد در واکنش به گونه P. drechsleri تفاوت معنی‌داری مابین ارقام کلوز، مهر، کاترینا و نگین وجود ندارد و رقم سینا کم‌ترین حساسیت به این بیمارگر دارد. در واکنش به گونهP. capsici  ارقام کلوز و سینا بیش‌ترین حساسیت و رقم فادیا کم‌ترین حساسیت را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of Phytophthora species on greenhouse cucumber in Southern Kohgiluyeh and oyerahmad province and evaluation of relative resistance of greenhouse cucumber cultivars to them

چکیده [English]

In order to study the role of Phytophthora species associated with greenhouse cucumber root and crown rot, diseased sampled were collected in Southern Kohgiluyeh and Boyerahmad province. Pieces of infected root and crown of cucumber were washed with tap water blotted dry and plated on CMA supplemented with delvocid (10 ppm pimarcin), ampicillin (250 ppm), rifampicin (10 ppm) and PCNB (150 ppm). 40 isolates recoverd from various parts in Southern Kohgiluyeh and Boyerahmad province. Colonies on the selective medium based on morphological characters produced and temperature requirement, the pathogen were identified as Ph. capsici and Ph. drechsleri. Seventeen isolates were identified as Ph. capsici and 23 isolates were identified as Ph. drechsleri. The reaction of crown and root of 2-week-old greenhouse cucumber cultivars, Mehr, Bahman, Fadia, Close, Negin, Katrina and Cina to virulent isolates of Ph. capsici and Ph. drechsleri was evaluated under greenhouse conditions. The inoculum was obtained on vermiculite-hemp seed extract and positioned around either crown or root systems. Percent dead seedlings and crown and root colonization were evaluated. Comparative percent dead seedlings and crown colonization showed that Mehr and Cina were the most and the least susceptible cultivar in reaction to Ph. drechsleri, also Close and Fadia were the most and the least susceptible cultivar in reaction to Ph. capsici. Comparative percent root colonization showed that Close, Katrina, Mehr and Negin cultivars were not significantly different in reaction to Ph. drechsleri. Cina cultivar was the least susceptible in reaction to Ph. drechsleri, Also Close and Cina cultivars were the most susceptible and Fadia cultivar was the least susceptible in reaction to Ph. capsici.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse cucumber
  • Phytophthora drechsleri
  • Phytophthora capsici
  • Kohgiluyeh and Boyerahmad