بررسی خصوصیات کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول روی پایه سیتروملو با استفاده از کود پتاسیم و آبیاری تکمیلی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی اثر پتانسیل آب خاک، همراه با پتاسیم روی رشد درخت و خصوصیات کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول روی پایه سیتروملو، در ایستگاه تحقیقات مرکبات کترا به‌مدت 10 سال (88-1378) اجرا شد. آزمایش در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار به‌صورت فاکتوریل انجام شده است. فاکتور آبیاری براساس پتانسیل آب خاک در 4 سطح (60-، 40-، 20-، کیلوپاسکال و بدون آبیاری) و فاکتور پتاسیم براساس سن درخت در 4 سطح (0، 50، 100 و 150 گرم پتاسیم ضرب ‏در سن درخت) بود. پتاسیم هر سال در سایه‏انداز درخت پخش و با خاک مخلوط شد. درختان پرتقال تامسون ناول با استفاده از سیستم میکروجت آبیاری شدند. نتایج به‌دست آمده بیانگر آن است که آبیاری موجب افزایش قطر نهال، ارتفاع درخت، قطر تاج، حجم تاج، عملکرد، تعداد میوه و نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته شد. کود پتاسیم موجب افزایش پتاسیم قابل جذب خاک، پتاسیم برگ، قطر میوه، میانگین وزن میوه، ضخامت پوست میوه، اسیدیته، مواد جامد محلول و نسبت ضخامت پوست به قطر میوه شد. اما نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته در اثر کود پتاسیم کاهش یافت. اختلاف معنی‌داری در شاخص‌های رشد درخت در اثر تیمار کود پتاسیم مشاهده نشد. اثر متقابل آب در کود پتاسیم بر عملکرد و تعداد میوه اختلاف معنی‌دار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of quantitative and qualitative characteristics of Thomson navel orange on Citrumelo rootstock as affected by potassium and supplementary irrigation

چکیده [English]

The field experiment was conducted to study the effect of soil moisture tension and potassium on growth and quantitative and qualitative characteristics of Thomson navel orange on Citrumelo rootstock in Kotra Citrus research station in ten years (1998-2009). The experiment was designed for four replications in Randomized Complete Blocks with factorial treatment structure. The factors consisted of four levels irrigation (at 20, 40 and 60 Kpa of soil moisture tension and no irrigation) and four levels of potassium (0, 50, 100 and 150 gr multiplied by tree age). Potassium was mixed with soil and was applied under trees every year. Thomson navel orange (Citrus, sinensis (L.) osbeck) trees were irrigated by Micro jet irrigation system. According to the results, irrigation increased trunk diameter, plant height and canopy diameter and volume, yield, the number of fruits and TSS/TA. Potassium treatments increased soil exchangeable potassium, foliar K, fruit diameter, weight, peel thickness, acidity and total soluble solids and the ratio of peel thickness to fruit diameter. But, TSS/TA was decreased affected by K levels. Moreover, it did not affect plant growth parameters. Regarding yield and the number of fruits, interaction effects between potassium and irrigation rates were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water
  • Yield
  • fertilizer
  • Fruit quality
  • Citrus