تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال‌های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

سالسیلیک اسید یکی از هورمون‌هایی است که کاربرد آن در مقاومت به تنش‌هایی هم‌چون خشکی افزایش یافته است. هدف از این آزمایش بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال‌های خیار تحت شرایط تنش خشکی بود. به این منظور آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی شامل 4 سطح سالیسیلیک اسید با غلظت‌های 0 (شاهد)، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میلی‌مولار و دو سطح تنش خشکی، آبیاری روزانه (شاهد) و قطع آبیاری به‌مدت 6 روز با 3 تکرار انجام شد. روش کاربرد سالیسیلیک اسید به‌صورت خیساندن بذری و به‌مدت 24 ساعت بود. تنش خشکی نیز در مرحله 4-3 برگی بر روی گیاهان اعمال شد. نتایج این آزمایش نشان داد که سالیسیلیک اسید میزان شاخص کلروفیل و سطح برگ را به‌ترتیب 27 و 139 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. در مقابل هدایت روزنه‌ای و نشت یونی با کاربرد سالیسیلیک اسید کاهش پیدا کردند. قطر ساقه، ارتفاع، تعداد برگ، وزن خشک شاخساره و ریشه و بیوماس با کاربرد سالیسیلیک اسید به‌ترتیب 31، 65، 60، 100، 180 و 96 درصد نسبت به شاهد افزایش پیدا کردند. تعداد برگ، سطح برگ و وزن خشک شاخساره تحت شرایط تنش خشکی کاهش، و با کاربرد سالیسیلیک اسید افزایش یافتند. اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر صفات شاخص کلروفیل، هدایت روزنه‌ای، قطر ساقه، ارتفاع، وزن خشک ریشه و بیوماس در هیچ‌یک از سطوح آماری معنی‌دار نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of salicylic acid on morphological and physiological characteristics of cucumber seedling (Cucumis sativus cv. Super Dominus) under drought stress

چکیده [English]

Application of Salicylic acid (SA) as a phytohormone has been increased due to resistance to stresses such as drought. The main goal of this experiment was to evaluate the effects of SA on morphological and physiological characteristics of cucumber seedlings under drought stress. For this purpose a factorial trial based on completely randomized design was conducted with 5 levels of SA (0 (control), 0.25, 0.5, 0.75 and 1 mM) and 2 levels of drought stress, daily irrigation (control) and stopping irrigation for 6 days with 3 replications. SA was used as seed soaking for 24 hr. Drought stress was also applied in 3-4 leave stage. The results showed that SA increased chlorophyll index and leaf area by 27 and 139 percent in comparison to control, respectively. In contrast, stomatal conductance and electrolyte leakage decreased with SA application. Use of SA increased stem diameter, height, leaf number, shoot and root dry weight and biomass by 31, 65, 60, 100, 180 and 96 percent in comparison to control, respectively. Leaf number, leaf area and shoot dry weight decreased under drought stress, while increased with SA application. The interactions between SA concentrations and drought stress for the measured traits such as chlorophyll index, stomatal conductance, stem diameter, height, root dry weight and biomass, was not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salicylic acid
  • Electrolyte leakage
  • Stomstal conductance
  • Drought stress