بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر جنین‌زایی رویشی و مقدار رنگیزه‌های درونی ریزنمونه‌های هویج در محیط کشت 5B

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

اسید سالیسیلیک نقش اساسی در تنظیم فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی در گیاهان دارد. در این پژوهش چگونگی تأثیر اسید سالیسیلیک بر القا جنین‌زایی رویشی ریزنمونه‌های دم‌برگ و آب‌کش ثانویه ریشه هویج و تشکیل رنگیزه‌های درونی در محیط کشت گامبورگ (5B) مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور بررسی تأثیرات اسید سالیسیلیک تیمارها در قالب طرح کاملاً تصادفی با غلظت‌های 0، 5/0، 5/1، 2 و 3 میلی‌مولار به محیط کشت استاندارد 5B اضافه گردید. نتایج به‌دست آمده نشان داد که میزان جنین‌زایی رویشی در تیمار 5/0 میلی‌مولار بیش از تیمارهای دیگر بود و در غلظت‌های بیش از 5/0 میلی‌مولار از میزان آن کاسته شد. همچنین در این مطالعه تأثیر غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر سنتز کلروفیل، آنتوسیانین و کارتنوئید در ریزنمونه‌های کشت شده هویج پس از ظهور جنین‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در غلظت 5/0 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک بیش‌ترین میزان کارتنوئید، آنتوسیانین و کلروفیل دیده شد و این اختلاف بین غلظت‌ها در سطح 1 درصد معنی‌دار بود. در غلظت‌های بالاتر از 5/0 میلی‌مولار نه تنها از میزان جنین‌زایی کاسته شده بود بلکه میزان رنگیزه‌ها نیز کاهش پیدا کرد. نتایج به‌دست آمده از مقایسه جنین‌زایی در ریزنمونه‌های مختلف در هویج نشان داد که جنین‌زایی در ریزنمونه‌های دم‌برگ بیش از بافت آب‌کش ثانویه ریشه هویج بود. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که احتمالاً اسید سالیسیلیک در غلظت‌های مختلف دارای تأثیرات فیزیولوژیک متفاوتی می‌باشد که با توجه به هدف موردنظر می‌توان از دامنه‌های متفاوتی از غلظت‌های آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of salicylic acid on induction somatic embryogenesis and plant pigments carrot of root secondary phloem and petiole explant in B5 medium

چکیده [English]

Salicylic acid play an important role in plants physiological processes. In this research the effect of Salicylic Acid on induction of somatic embryogenesis and plant pigments synthesis in the phloem and petiole explants of carrot in the B5 medium was investigated. We added treatments with 0, 0.5, 1.5, 2 and 3 mM to culture medium by experimental base on the randomized design to investigate the effect of salicylic acid on somatic embryogenesis. Result showed that somatic embryogenesis in 0.5 mM treatment was more than other treatments and the higher concentration (1.5, 2, 3 Mm) reduced somatic embryogenesis. Also the effect of salicylic acid on chlorophyll, Anthocyanin, caratonoid synthesis of explants at realization phasein culture medium was studied. The maximum amount of Caratonoid, Chlorophyll and Anthocyanin was observed at 0.5 mM that was significant between treatments (P<0.01). By more than 0.5 mM concentration, both pigment synthesis and embryogenesis were decreased. Compression among embryogenesis of different carrot explants showed that embryogenesis in petiole explants was more than phloem. Therefore, it could be concluded that probably salycilic acid have different physiological effect at different concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petiole
  • Phloem
  • chlorophyll
  • Anthocyanin
  • Caratonoid