اثر سوپرجاذب‌ها و دور آبیاری بر رشد زایشی نهال گل رز

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

کاهش تلفات آب و کاهش دفعات آبیاری یکی از راه‌کارهای اساسی در توسعه کشاورزی، موفقیت طرح‌های منابع طبیعی، به حداقل رساندن تنش‌های وارده به نهال‌های کاشته شده در عرصه‌های طبیعی و افزایش بهره‌وری از منابع خاک و آب محسوب می‌گردد و در این راستا یکی از این روش‌ها استفاده از سوپرجاذب‌ها است. این پژوهش به‌منظور بررسی اثر سوپرجاذب‌ها بر افزایش دور آبیاری و میزان رشد نهال گل رز در سطح مزرعه و به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل سوپرجاذب در 4 سطح صفر، 40، 90 و 140 گرم و دور آبیاری در 4 سطح 6، 10، 14 و 18 روز بودند. نتایج پژوهش نشان داد که سوپرجاذب در افزایش دور آبیاری و پارامترهای مختلف رشد در نهال گل رز تأثیر معنی‌داری دارد. در پارامترهای کیفی، سطح 40 و 90 گرم سوپرجاذب در پارامتر تعداد شاخه اصلی تأثیر مثبت نشان داده و در پارامترهای تعداد کل شاخه‌ها و تعداد گل تأثیر معنی‌داری نشان نداد. در عامل دور آبیاری نیز در مورد پارامترهای تعداد شاخه اصلی و تعداد کل شاخه‌ها سطح شاهد و 10 روز دور آبیاری با دیگر سطوح اختلاف معنی‌داری داشت و افزایش دور آبیاری و کاهش میزان دسترسی به آب در نهال‌ها سبب کاهش میزان گل‌دهی شد. به‌طوری‌که در پارامتر تعداد گل، سطح 10 روز آبیاری با داشتن سطوح مختلف سوپرجاذب دارای تفاوت معنی‌داری با سایر سطوح و حتی آبیاری شاهد بدون سوپرجاذب گردید. همچنین میزان غنچه‌دهی نهال‌ها نیز در ماه‌های مختلف نتایج متفاوتی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of super absorbents and irrigation period on generative growth of rosa bushes

چکیده [English]

Decreasing water loss and increasing the irrigation times are basic methods to develop agriculture, success in natural recourse projects, minimize the stress to planted bushes in natural fields and increase the productivity of soil and water sources. The use of super absorbent is one of these strategies to achieve these goals. The main purpose of this research was to study the effect of super absorbent on increasing the irrigation period and rate of the growth of rose bushes. Randomized complete block design in natural field for two factors (super absorbent in 4 levels
0, 40, 90 and 140 gr. and irrigation period in 4 levels 6, 10, 14 and 18 days) with
3 replications were considered. The results of research showed that the impact of super absorbent in increasing the irrigation and various parameters of growth in Rose are significant. In qualitative parameters, 40 and 90 gr. levels of super absorbent had a positive effect on number of main branch parameters; however, it had no significant effect on total number of branches and number of flowers. Regarding irrigation factor, 6 and 10 day levels in number of main branch and total number of branches parameters had a significant difference with the other levels. Increasing the irrigation periods and decreasing the water availability for plants led to reduction of the flowers. Consequently, a 10-day level of irrigation with different levels of super absorbent in the number of flowers had a significant difference with the other levels. The plants buds production were various in any months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • irrigation period
  • Super Absorbent
  • Growth parameter
  • Rosa plant
  • Kermanshah