اثر غلظت و مدت زمان غوطه وری در کلرور کلسیم بر صفات کمی و کیفی پس از برداشت انگور رقم عسگری (Vitis vinifer L. cv Askari)

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of CaCl 2 (Concenteration and period) on postharvest quantity and quality attributes of Askari-grape