مقایسه مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ ای در سیستم‏ های مختلف تهیه بستر و کشت سویا در گرگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

انتشار گازهای گلخانه‏ای یکی از موضوعات بسیار مهم اکولوژیکی و سیاسی محسوب می‏شود. در این مطالعه مقدار مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ای ناشی از عملیات خاک‏ورزی و کشت سویا در گرگان مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحقیق در سال زراعی 1391 در 13 مزرعه تولید سویا انجام شد. داده‏ها از طریق مصاحبه با کشاورزان و یادداشت‏‏برداری از عملیات مربوط به خاک‏ورزی و کشت جمع‏آوری شد. عملیات مورد مطالعه برای انجام خاک‏ورزی و کشت شامل دستگاه کشت مستقیم (S1)، خاک‏ورز مرکب و دستگاه کمبینات برای کشت (S2)، خاک‏ورزی با دیسک تاندوم و کشت با ردیفکار (S3) و شخم برگردان و دیسک تاندوم سبک و کشت با دستگاه ردیف‏کار (S4) جهت تولید سویا بودند. سیستم S3 به عنوان سیستم متداول منطقه بود. نتایج نشان داد میزان مصرف سوخت برای سیستم‏های S1 تا S4 به ترتیب برابر 12، 39، 42 و 72 لیتر در هکتار بود. برای مصرف انرژی این اعداد عبارت از 612، 1733، 1922 و 3182 مگاژول در هکتار بودند. از نظر میزان انتشار گازهای گلخانه‏ای مقادیر 71، 185، 197 و 315 معادل کیلوگرم دی‏اکسید کربن در هکتار برای سیستم‏های S1 تا S4 به دست آمدند. بین سیستم‏های S2 و S3 از نظر مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ای اختلاف معنی‏داری نبود. سیستم S4 بیشترین مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ای را دارا بود. نتیجه گرفته شد در مزارع تولید سویا به کارگیری سیستم کشت مستقیم می‏تواند مصرف سوخت و انرژی و همچنین گرمایش جهانی در بخش استفاده از ماشین‏ها و مصرف سوخت را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of fuel consumption and greenhouse gas emissions in various systems to soybean seedbed preparation and planting in Gorgan.

چکیده [English]

Greenhouse gases emissions from burning fossil fuels and the effect of these gases on climate change is one of the most important ecological and political issues. In this study the energy consumption and greenhouse gas emissions from tillage and soybean planting were assessed in Gorgan. This study is done on 13 soybean farms in 2012. Information related to tillage and planting operations were provided through personal interview with farmers. Tillage and planting operations include no-tillage (S1), tillage and planting with combined equipments (S2), tillage with tandem disk and planting with row planter (S3) and tillage with moldboard plow + disk and planting with row planter (S4) for soybean production. In this region S3 is known as conventional system. Results indicated that fuel consumption from S1 to S4 were respectively 12, 39, 42 and 72 liters per hectare. Energy consumption from S1 to S4 were respectively 612, 1733, 1922 and 3182 megajouls per hectare. In terms of greenhouse gases emissions from S1 to S4 these values were respectively estimated, 71, 185, 197 and 315 kilogram carbon dioxide equivalent per hectare. In S2 and S3 fuel and energy consumption were same. Among all systems S4 had the must energy consumption and greenhouse gases emissions. It is reached the conclusion that in fuel and machines useing sector, application of no-till system can reduce fuel and energy consumption also can decrease global warmer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse gases
  • Fuel
  • Tillage and implant
  • soybean