تاثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی پرمصرف درگیاه دارویی گاوزبان Borago officinalis L.))

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و محلول پاشی اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه گاوزبان، آزمایشی بصورت کرت های خرده شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1390 در دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارهای خشکی شامل شاهد یا 90 =W1، 70 =W2 و 50=W3 درصد ظرفیت زراعی مزرعه به عنوان عامل اصلی و چهار سطح محلول پاشی اسید هیومیک: 0H1= ، 5/1H2=، 3 H3= و 5/4 H4= لیتر در هزار لیتر آب به عنوان عامل فرعی لحاظ گردید. نتایج نشان داد تنش خشکی تاثیر معنی داری بر عملکردگل، عملکرد بیولوژیکی، تعداد شاخه های جانبی و عملکرد سرشاخه داشت. اعمال تنش خشکی تا سطح W2 سبب افزایش و با بالا رفتن سطح تنش و رسیدن به W3، از مقدار عملکرد گل تولیدی، عملکرد بیولوژیکی، تعداد شاخه های جانبی و عملکرد سرشاخه کاسته شدند. بجز پتاسیم در گل و منیزیم در دو بخش برگها و گل، تنش خشکی تاثیر معنی داری بر غلظت عناصر کلسیم، پتاسیم و فسفر در دو بخش برگ و گل های گاوزبان داشت و تا سطح W2 سبب افزایش آنها در هر دو بخش گردید. استفاده از اسید هیومیک تاثیر مثبت و معنی دار بر عملکرد گل، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه های جانبی و عملکرد سرشاخه ها و نیز غلظت عناصر فسفر، پتاسیم وکلسیم در دو بخش گل و برگ دارا و (بجز کلسیم در گل در تیمار H3 و کلسیم و منیزیم برگ در تیمار (H4، سبب افزایش آنها تنها تا سطح H2 گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of drought stress and humic acid application on quantative yield and content of macro-elements in medical plant Borage (Borago officinalis L.)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Heidari 1
  • Azad Minaei 2
1 Agronomy and plant breeding Dept, University of Shahrood
چکیده [English]

In order to evaluate effects of water stress and foliar application humic acid on quantities and qualitative in Borage, a field experiment was conducted as a split plots design with three replication in 2012 at Agricultural Research Station, university of Zabol. Water stress treatments included control or 90 percent of field capacity (W1), 70 percent field capacity (W2) and 50 percent field capacity (W3) as the main plots and four foliar application humic acid, including control or without any humic application (H1), H2=1.5, H3=3 and H4=4.5 liter at 1000 L water. The results showed that water stress had significant effect on flower yield, biological yield, number of branch per plant and shoot yield in Borage plant. Water stress until W2 increased flower yield and at higher levels of water stress (W3), flower yield, biological yield, number of branch per plant and shoot yield decreased. Except potassium in flower and magnesium at leaves and flower, water stress had significant effect on phosphorus, potassium and sodium in leaves and flower and until W2 treatment, the content of them were increased. Humic acid application had positive effect on flower yield, biological yield, number of branch per plant, shoot yield, plant high, phosphorus, potassium and sodium (except of calcium in flower st H3, calcium and magnesium in leaves at H4 treatment ), and increased them until H2 treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borag
  • Drought stress
  • Humic acid
  • Quantative yield
  • Nutrient uptake