دورگ گیری درون گونه ای در گلایول با استفاده از کشت درون شیشه ای تخمک بالغ

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Interaspecific hybridization of Gladiolus grandiflora (hortolanus. Hort) using in vitro mature ovule embryo culture