بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردوی ایرانی (.Juglans regia L)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار علوم باغبانی، پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

کشور ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود. تنش خشکی یکی از مهمترین تنش های محیطی مؤثر بر درختان میوه است و می تواند به طور قابل توجهی منجر به کاهش عملکرد شود. گردوی ایرانی (Juglans regia L.) یکی از مهم ترین محصولات خشکباری ایران می باشد که برای رشد مطلوب و بهره وری، به آب کافی نیاز دارد. به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی پارامتر های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گردوی ایرانی و تعیین حد تحمل دانهال ها به این تنش، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با نه تیمار و 20 تکرار در یک گلخانه کاملا کنترل شده اجرا گردید. در این پژوهش، سه سطح تنش خشکی شامل تیمار شاهد (80 درصد ظرفیت زراعی)، تنش متوسط (50 درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید (20 درصد ظرفیت زراعی) اعمال شدند و اندازه‌گیری ها در سه مرحله زمانی انجام شد. نتایج مربوط به شاخص-های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نشان داد که این شاخص‌ها تحت تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی واقع شدند و مشخص گردید که دانهال‌های گردو قادر به تحمل تنش خشکی متوسط در حد 50 درصد ظرفیت زراعی نیز نمی باشند. بنابراین عدم تحمل دانهال‌های گردوی ایرانی به سطوح متوسط و شدید تنش خشکی را می توان به افزایش نشت یونی، کاهش محتوای نسبی آب برگ، افزایش تخریب کلروفیل، کاهش میزان قندهای احیاء، پروتئین، افزایش پرولین و پراکسید هیدروژن و همچنین عدم وجود آنزیم‌های آنتی اکسیدانی کارا برای مقابله با تنش های خشکی مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of drought stress on some morphological, physiological and biochemical parameters of Persian walnut seedling (Juglans regia L.)

نویسنده [English]

  • Parisa Parvin 1
چکیده [English]

Iran is among the world's arid and semi-arid countries. Drought stress is one of the most important environmental stresses affecting fruit trees and considerably can cause yield reduction. Persian walnut (Juglans regia L.) with significant area harvest is one the most important nuts in Iran which require sufficient amounts of water for optimal growth and efficiency. In order to study the effect of different levels of water stress on some morphological and physiological parameters of Persian walnut and to determinate the tolerance of the seedlings to drought stress, the experiment has been carried out as factorial based on completely randomized design in a controlled greenhouse with nine treatments and 20 replications. In this study, stress levels including control (80% of field capacity), moderate drought stress (50% field capacity) and severe drought stress (20% field capacity) were applied and measurements were carried out through three stages. The results of morphological, physiological and biochemical parameters showed that these parameters have been affected by the stress levels. It was found that the walnut seedlings could not able to tolerate the moderate drought stress even at 50% of field capacity. Therefore, the intolerance of walnut seedlings to moderate and severe levels of drought stress was accounted to the increased ion leakage, reduced leaf relative water content, chlorophyll degradation, decreasing the amount of reduced sugars, proteins and increase in proline and hydrogen peroxide as well as an inefficient antioxidant enzymes for stress tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • Drought stress
  • Field capacity
  • Persian walnut