تأثیر مولیبدن در محیط کشت B5حاوی نیترات و آمونیوم بر جنین‌زایی رویشی دمبرگ هویج

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

یکی از روش‌های مهم‌ تکثیر گیاهان در مقیاس زیاد، دستکاری‌های ژنتیکی و تولید بذر مصنوعی، تکنیک جنین‌زایی رویشی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ترکیب عناصر غذایی موجود در محیط‌ کشت قرار دارد. لذا پژوهش حاضر تأثیر مولیبدن بر میزان جنین‌زایی رویشی دمبرگ هویج را بررسی می‌کند. ابتدا قطعات دمبرگ در محیط کشت B5 تغییر یافته جهت القای جنین‌زایی کشت شدند. تیمارهای آزمایش شامل محیط کشت دارای نیترات تنها و B5 حاوی دو شکل نیترات و آمونیوم بود که عنصر مولیبدن با غلظت استاندارد 99/0 میلی‌گرم بر لیتر به دسته‌ای از آنها اضافه و از دسته دیگر حذف گردید. بعد از یک ماه، ریزنمونه‌ها به محیط ظهور جنین‌ها با شرایط مشابه ولی فاقد 2,4-D منتقل گردیدند. پس از گذشت 6 هفته، تعداد ریشه‌ها و تعداد جنین‌های رویشی تولید شده مشخص گردیدند. نتایج نشان داد در تیمارهای حاوی نیترات تنها بیشترین تعداد ریشه و جنین کروی تشکیل شد. این درحالیست که طبق آنالیز آماری در این تیمارها، کاربرد مولیبدن بر تعداد ریشه و جنین کروی در سطح 5 درصد معنی‌دار نبود. در صورتی که تشکیل بیشترین جنین کل و تکامل یافته‌تر مربوط به زمانی بود که هر دو شکل نیترات و آمونیوم همراه مولیبدن در محیط کشت حضور داشتند. همچنین در محیط کشت حاوی دو شکل مختلف ازت، جنین‌ها دارای رشد قطری در قسمت هیپوکوتیل بودند. به علاوه نتایج نشان داد که در زمان فقدان مولیبدن، ظاهراً رنگ سبز افزایش یافت که نشان دهنده تأثیر مثبت ازت احیاء نشده بر سنتز کلرفیل از طریق افزایش احتمالی سیتوکنین‌ها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of molybdenum in B5 medium containing nitrate and ammonium on somatic embryogenesis of carrot petiole

چکیده [English]

One of the important methods of plant propagation in large scale so as genetic manipulation and artificial seed production is somatic embryogenesis technique. The obtained results from this methods related to different factors including condition of culture medium. Therefore, the aim of this study conduction were determining the role of molybdenum during carrot petiole somatic embryogenesis. At the first, sections of carrot petiole were cultured in modified B5 medium as embryogenesis induction phase. In this study different treatments on carrot petiole somatic embryogenesis were investigated. So as B5 medium containing nitrate alone, B5 medium containing nitrate and ammonium that molybdenum was added in standard concentration (0.99mg/L) from some of them and remove from others. After one month, the explants subcultured in realization medium with same condition of induction medium but without 2,4-D. After six weeks of realization, the number of roots and embryos were determined. The result shows, the most roots and globular embryos were formed in the medium containing only nitrate (with and without molybdenum). According to the statistical analysis, molybdenum affect root and globular embryos insignificantly in these media (P0.05). But, the most total embryos were produced and developed in medium containing both nitrate and ammonium with molybdenum. In medium containing both nitrate and ammonium, the embryos were developed with thick hypocotyls. The results showed that plants materials in medium without molybdenum apparent green color were increased that shows positive effect of reduced nitrogen on synthesis of chlorophyll the same as cytokines increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molybdenum
  • Nitrate
  • Ammonium
  • Somatic embryogenesis