ردیابی سرولوژیکی و تعیین دامنه میزبانی ویروس مخطط توتون در استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استان گلستان یکی از مهم ترین مناطق کشت توتون در کشور می باشد. ویروس مخطط توتون Tobacco Streak Ilarvirus یکی از ویروس های مخرب توتون بوده که دارای دامنه میزبانی وسیع و گسترش جهانی است. به منظور بررسی سرولوژیکی ویروس مخطط توتون در 13 منطقه استان گلستان، تعداد 500 نمونه مشکوک گیاهی متعلق به 8 خانواده اسفناجیان، تاج خروسیان، فاباسه، سولاناسه، پنیرکیان، پوآسه، جالیز و گل ستاره ای با علایم دفرمه شدن برگ، کوتولگی، موزاییک، زردی، نکروز و سوختگی جوانه های انتهایی جمع آوری شد و با روش الایزای مستقیم (DAS-ELISA) و استفاده از آنتی بادی پلی کلونال اختصاصی این ویروس مورد آزمون قرار گرفت. از بین 500 بوته‌ی مورد آزمایش، در 78 مورد نتیجه آزمون الایزا مثبت بود. نتیجه آزمون الایزا در گیاهان بادام زمینی، کوکب، توتون، ماش، لوبیا، سویا، فلفل و سیب زمینی مثبت و در سایر گیاهان مورد بررسی، منفی بود. تعدادی از نمونه های الایزا مثبت انتخاب شد و پس از عصاره گیری در بافر فسفات 1/0 مولار (7pH =)، حاوی 15/0 درصد مرکاپتواتانول بر روی گیاهان محک توتون، سلمه تره و گوجه فرنگی مایه زنی گردید. وجود TSV در گیاهان محک با آزمون الایزا تایید گردید. مایه زنی مکانیکی جدایه های مختلف از روی هشت میزبان فوق الذکر روی توتون سامسون و گوجه فرنگی علائم یکسانی ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serological detection and host rang of Tobacco Streak Ilarvirus in Golestan province

نویسندگان [English]

  • S. Nasrollanejad
  • S. Shameli
چکیده [English]

Golestan province is one of the main tobacco growing regions in the country. Tobacco Streak Virus (TSV) is a destructive pathogen on tobacco that has a wide host range and occurs worldwide. In order to serological detection of TSV at 13 region of Golestan province, 500 infected samples belong to 8 families; Chenopodiacae, Amaranthaceae, Fabaceae, Solanaceae, Malvaceae, Poaceae, Cucurbitaceae and Asteraceae with leaf distortion, stunting, mosaic, yellowing, necrosis and terminal bud blight symptoms, were collected and tested by the DASELISA method using specific polyclonal antibody. The results showed 78 positive reactions out of 500 samples in ELISA tests. The infection of peanut, dahlia, tobacco, mung bean, common bean, soybean, pepper and potato was positive to TSV, and negative for other plants in ELISA test. Some of ELISA positive samples were selected and their extracts in phosphate buffer 0.1M, pH 7.4 containing mercaptoethanol was mechanically inoculated on indicator plants, tobacco, fat-hen and tomato. TSV infection was confirmed by ELISA on indicator plants. The mechanical inoculation of different isolates of 8 mentioned hosts on tobacco and tomato, caused similar symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tobacco
  • TSV
  • ELISA
  • Detection
  • Golestan Province