کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم با استفاده از آنتاگونیست های قارچی دراستان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

عامل پوسیدگی ریشه گندم قارچ (Gibberella zeae (Schw.) Petch (Fusarium graminearum (Schwabe می باشد. این بیماری در زمین های آلوده و شرایط مناسب باعث کاهش عملکرد قابل توجه محصول می گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثر بخشی گونه های قارچ های آنتاگونیست انتخاب شده در برابر پاتوژن خاکزی F. graminearum تحت شرایط گلخانه و مزرعه بود. در این بررسی رشد قارچ F. graminearum (F3) توسط متابولیت های آزاد سلولی و مواد فرار سه جدایه از 15 جدایه آنتاگونیست قارچی تریکودرما (2،10 و 12)کاهش یافته بودکه برای آزمایش های گلخانه ای ومزرعه ای انتخاب شدند. در این میان آنتاگونیست Trichoderma harzianum جدایه 12 به طور معنی داری (P ≤ 0.5) درصد وقوع (٪ 8.3) و شدت (4.1٪) بیماری را 35 روز پس از تلقیح کاهش و وزن هزار دانه (38 گرم) را در شرایط گلخانه ای افزایش داد. برای تایید آزمایش گلخانه، آنتاگونیست های انتخاب شده مجددادر شرایط مزرعه مورد آزمایش قرار گرفتند. این جدایه (T.12) نیز توانست میزان درصد وقوع و شدت بیماری را به ترتیب (10٪) و (3.1٪) کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological control of the wheat root rot caused by Fusarium graminearum by using fungal antagonists in Mazandaran province

نویسنده [English]

  • H. Barari
چکیده [English]

Fusarium root and foot rot of wheat is caused by the fungus Gibberella zeae (Fusarium graminearum). This disease causes significant yield loss under infested soil and favourable condition. The aim of this study was to evaluate the efficacy of selected fungus strains against the wheat soil-borne pathogen F. graminearum under greenhouse and field conditions. The most potent isolates were 3 isolates (all of isolates were identified as Trichiderma harzianum) out of 15 isolates, which have numbers 2, 10 and 12. These isolates were selected for the following experiments. Mycelial growth of F. graminearum (F3) was reduced by cell free and volatile metabolites of Trichoderma harzianum strains. T. harzianum strains 12 significantly (P*0.5) reduced the incidence (8.3%) and severity (4.1%) of disease, 35 days after inoculation and increased the 1000 grain weight (38 g) in greenhouse conditions. For confirmation of the greenhouse tests, the selected antagonists were reexamined in field trials. This strain could also reduce the disease incidence (10%) and severity (3.1%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium graminearum
  • Trichoderma harzianum
  • biocontrol
  • Wheat