تأثیر کودهای زیستی به همراه کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و صفات (Cassia angustifolia Vahl) فیزیولوژیکی گیاه سنای هندی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه زابل

چکیده

سابقه و هدف:سنای هندی (Cassia angustifolia Vahl)یکی از گیاهان با ارزش شناخته شده در درمان یبوست است. امروزه یکی از اهداف تولید گیاهان دارویی، تولید گیاهان ارگانیک می باشد. این امر با استفاده از کودهای زیستی میسر است. در دهه‌های گذشته بدلیل مصرف کودهای شیمیایی اثرات زیست محیطی متعددی از جمله انواع آلودگی‌های آب و خاک و مشکلاتی در خصوص سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده به وجود آمد.کودهای زیستی متشکل از ریزجاندارهای مفیدی هستند که در ناحیه اطراف ریشه و یا بخش داخلی گیاهان تشکیل کلونی داده و رشد گیاه میزبان را با بهبود جذب عناصر معدنی، به ویژه فسفر، تحریک می کنند.ریز جاندارهای موجود در کودهای زیستی قادرند عناصر معدنی خاک را در یک فرآیند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامینها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه خاک برساند. مصرف کودهای زیستی کم هزینه تر هستند و در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی‌آورد.
مواد و روش­ها: به منظور بررسی اثرات نوع های مختلف کود زیستی به همراه کودهای آلی و شیمیایی بر عملکردکمی، رنگدانه های فتوسنتزی و عقادیر عناصر معدنی درگیاه داروییسنای هندی، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه نوع مختلف از کود­های زیستی: نیتروکسین=B1، بیوسولفور= B2، فسفات بارور2 = B3 وبه همراهترکیبی از نیتروکسین+بیوسولفور+ فسفات بارور2=B4 به عنوان عامل اول و سه سطح کود دامی = F1، کمپوست=F2 و کود شیمیایی = F3 به عنوان عامل دوم بودند.
یافته­ها:  نتایج  نشان داد تیمار کود زیستی تاثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته و مقادیر عنصر فسفر در دو بخش هوایی و دانه گیاه سنای هندی داشت، بیشترین عملکرد دانه و مقدار فسفر از کود فسفات بارور2 و نیتروکسین و تعداد غلاف در بوته از نیتروکسین حاصل شد. تیمار کودهای آلی و شیمیایی در این بین و اثر متقابل کود زیستی و کودهای آلی و شیمیایی نیز تاثیر معنی‌دار بر عملکرد دانه،زیست توده، تعداد شاخه فرعی و تعداد غلاف در بوته دارا بودند. بیشترین مقادیر این صفات از B1F1 (کود زیستی نیتروکسین و کود دامی) حاصل شد. استفاده ازکودهای زیستی هر چند تاثیر معنی داری بر رنگدانه‌های فتوسنتری و میزان کربوهیدرات محلول در برگهای سنای هندی نداشت اما کودهای آلی و شیمیایی منجر بهتغییراتمعنی‌داریدر میزان کلروفیل a و کربوهیدرات محلول برگشدند.
نتیجه گیری: یافته های این آزمایش نشان داد بهترین تیمار در این بررسی استفاده از کود زیستی نیتروکسین به همراه کود دامی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of biofertilzer with organic and chemical fertilizers on quantities yield and physiological parameters in Indian senna (Cassia angustifolia Vahl)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Heidari 1
  • Elham Jafarpoor 2
1 Shahrood University of Technology
2 Horticulture Dept, University of Zabol
چکیده [English]

Introduction and aim: Sennai (Cassia angustifolia Vahl) is one of the valuable plants which used to constipation treatment. Production of organic Plants is one of the goals of medicinal plant production, This is possible with the application of bio-fertilizers. In the past decades due to the use of chemical fertilizers numerous environmental impacts, including soil and water pollution problems in the health of humans and other living things came into being. Bio-fertilizers are useful microorganism in the area around the plant roots. They can coloniz in plant roots and increase growth by improving the absorption of minerals nutrients, especially phosphorus. Microorganisms in biofertilizers can convert mineral elements in the soil into the vitamins and other minerals in the soil and reach them to the roots. The use of bio-fertilizers is cheaper and do not cause pollution in the ecosystem.
Materials and Methods: In order to study the effects of different types of biological fertilizers with organic and chemical fertilizers on quantities yield, photosynthesis pigments and nutrient elements concentration in Indian senna (Cassia angustifolia Vahl), a field experiment was conducted as factorial design with three replications at University of Zabol in 2012. The experiment consisted of three different types of biological fertilizer: B1= nitroxin, B2= biosulfure, B3= barvar phosphate biofertilizer 2 and B4= combined of B1+B2+B3 as a first factor and F1=manure, F2=compost and F3=chemical fertilizer was as the second factor.
Results: Results showed that, biofertilizer had significant effect on grain yield, number of pod per plant and the amount of phosphorus in shoot and seed of Indian senna. The highest grain yield and phosphorus in this study was obtained from barvar phosphate biofertilizer and nitroxin and the number of pods per plant was obtained from nitroxin. The results showed that, organic and chemical fertilizer and interaction between biological fertilizer and organic fertilizers had significant effects on the grain yield, biological yield, number of branches per plant and number of pods per plant. The highest values of these traits were obtained at B1F1 treatment. The use of biological fertilizers although had no significant effects on photosynthesis pigments and soluble carbohydrate in leaves but organic and chemical fertilizer have a significant effect on the chlorophyll a and soluble carbohydrate in leaves of Indian senna.
Conclusion: The results of this experiment showed that, the best treatment in this study was the use of biological fertilizer nitroxin with organic manure. This treatment improved yield quality and physiological parameters in Indain senna

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • Indain senna
  • Quantities yield
  • Physiological parameters