بررسی اثر اکسین، ساکارز و تغذیه بر الگوی تناوب باردهی نارنگی انشو (Citrus unshiu)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

تناوب باردهی یکی از مهم‌ترین مشکلات در برخی ارقام مرکبات از جمله نارنگی انشو می‌باشد. درخت سال‌آور، در سال‌های متوالی محصول منظمی تولید نمی‌کند. کاهش کیفیت میوه در سال پرمحصول و کاهش حجم تولید در سال کم‌محصول، خسارت اقتصادی به تولیدکننده وارد می‌کند. به‌منظور بررسی امکان کاهش این ناهنجاری، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 5 تیمار شامل: 1- شاهد؛ 2- مصرف بهینه کودهای شیمیایی؛ 3- مصرف بهینه کودهای شیمیایی و محلول‌پاشی نفتالن استیک اسید؛ 4- مصرف بهینه کودهای شیمیایی و محلول‌پاشی دی‌کلروفنوکسی‌استیک اسید و
5- مصرف بهینه کودهای شیمیایی و محلول‌پاشی ساکارز هر یک با 4 تکرار در 4 سال متوالی با درختان بالغ نارنگی انشو انجام شد. درختان شاهد بیش‌ترین رفتار تناوب‌ باردهی را طی چهار سال نشان دادند به‌طوری‌که به‌ترتیب یک سال "آور"، دو سال متوالی "نیاور" و یک سال‌آور داشتند در مقابل، چهار تیمار دیگر، تعداد سال‌های کم‌محصول را طی چهار سال، به یک سال کاهش دادند. تیمار 2 بیش‌ترین عملکرد سال کم‌محصول و کم‌ترین عملکرد سال پرمحصول را به خود اختصاص داد. کوچک‌ترین و کم‌وزن‌ترین میوه در سال‌های اول، دوم و چهارم متعلق به تیمار شاهد بود. مجموع عملکرد درختان در مدت 4 سال، در بین 5 تیمار، در تیمار شاهد حداقل بود. به‌طورکلی تیمار 2 با کاهش عملکرد در سال پر‌محصول، افزایش عملکرد در سال کم‌محصول و کاهش تعداد سال‌های کم‌محصول نسبت به شاهد و تیمارهای
3، 4 و 5 با کاهش تعداد سال‌های کم‌محصول و افزایش اندازه میوه در سال‌های پرمحصول، سبب تعدیل سیکل سال‌آوری، افزایش عملکرد کل طی سال‌های متوالی، کاهش میوه‌های ضایعاتی و بهبود بازارپسندی نارنگی سال‌آور انشو گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of auxin, sucrose and nutrition effect on alternate bearing cycle in Satsuma mandarin (Citrus unshiu)

چکیده [English]

Alternate bearing is one important problem in some citrus varieties like Citrus unshiu. An alternate bear tree doesn’t produce a regular crop in consequence years. Reduced fruit quality in "on year" and decreased quantity in "off year" cause economic loss to producer. To evaluate possibility of reducing this disorder, an experiment was conducted in randomize complete block design with 5 treatments: 1. Control; 2. Optimum using of chemical fertilizers; 3. Optimum using of chemical fertilizers and NAA spraying; 4. Optimum using of chemical fertilizer and 2,4-D spraying and 5. Optimum using of chemical fertilizer and Sucrose spraying with 4 replications in 4 consecutive years on Citrus unshiu mature trees. Control trees had the most alternate bearing during 4 years, as showed one "on" year, two consecutive "off" years and one "on" year, respectively. On the other hand, other 4 treatments reduced number of "off" years to one, during 4 years. Treatment 2 had the highest yield in "off" year and the lowest yield in "on" year. The smallest and lightest fruit in first, second and fourth years was allocate to Control. During 4 years, the lowest total yield was recorded in Control plants. In conclusion treatment 2 by reducing yield in "on" year, increasing yield in "off" year and reduce number of "off" years compare to Control and treatments 3, 4 and 5 by reducing number of "off" years and increasing fruit size in on years caused adjusting alternate bearing cycle, increase total yield in consecutive years, decrease fruit losses and improve marketability in Citrus unshiu.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus
  • Alternate bearing
  • Nutrition
  • Auxin
  • Sucrose