اثر گرما و خشکی آخر فصل بر عملکرد و اجزاء عملکرد 16 رقم کلزا

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر گرما و خشکی آخر فصل بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک 16 رقم کلزا، آزمایشی به‌صورت تجزیه مرکب در پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار محیط متفاوت (20 آبان، 20 آبان با قطع آخرین آبیاری، 20 آذر، 20 آذر با قطع آخرین آبیاری) هر یک در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی بهبهان در جنوب‌شرق استان خوزستان اجرا گردید. در این آزمایش اثر گرما و خشکی بر روی ارقام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که درجه- روز- زشد (GDD1) بین محیط‌های مختلف از زمان جوانه زدن تا شروع گلدهی اختلاف معنی‌داری داشته و همچنین طول دوره گلدهی بین محیط‌های مورد اشاره تفاوت معنی‌داری ایجاد نموده است و در نهایت تنش گرما و خشکی باعث گردیده که بین محیط‌های مختلف از نظر عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، شروع گلدهی، درصد روغن و عملکرد روغن در سطح یک درصد اختلاف معنی‌داری وجود داشته باشد. در میان اجزاء عملکرد، تعداد غلاف در بوته بالاترین همبستگی را با عملکرد دانه نشان داد (83/0)، در حالی‌که همبستگی معنی‌داری بین عملکرد و وزن هزاردانه مشاهده نشد. هیبریدهای هایولا نسبت به سایر ارقام عملکرد بالاتری داشتند و با توجه به شرایط آب و هوایی برای منطقه و مناطق مشابه در کشور توصیه می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effects of heat and drought at the end of the season on yield and yield components of sixteen canola varieties

چکیده [English]

In order to study the effects of heat and drought at the end of the season, on yield and yield components of some agronomic traits in sixteen canola varieties, this experiment was carried our in Behbahan (, N and ,  E) Institute research. The experimental design analysis of combined in completly randomized block basis cration four condition to plant growth by different planting date and cut irrigation in the late staye the end of plant life. The four create condition were planting date at: 1-20 November, 2-20 November with cut the last irrigation, 3-20 December and 4-20 December with cut the last irrigation. Three replication was used in this experiment. Results showed that GDD on different humidity level or four condition at the flowering was different. Also flowering period in different condition showed the significant different. Heat and drought stress induced significant different (1% permability level) between four condition for seed yield, number pod per plant, number seed per pod, flowering starting time, oil percentage, oil yield. in four level difference Number pod per plant had the highest correlation with seed yield (83%), while there was not a significant correlation between yield and seed. Hyola variety had the highest yield therefor this variety recommended to all area same experimental place condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Heat and drought stress
  • Yield
  • Yield components