اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد امور آموزشی و پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران

چکیده

سابقه و هدف: سیب یکی از مهم‌ترین محصولات باغی است که هر ساله سهم زیادی از تجارت جهانی محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده است (4). مدیریت بهینه عوامل محیطی به ویژه استفاده درست از نور خورشید یکی از راهکارهای افزایش کمیت و کیفیت میوه است. استفاده از سیستم های تربیت از مهمترین عملیات باغی برای استفاده کامل و درست از نور خورشید است و افزون بر این، موجب افزایش عملکرد و کیفیت محصول و عمر پس از برداشت میوه و همچنین منجر به کاهش کاربرد سموم شیمیایی، آسیب دیدگی محصول روی گیاه و هزینه کارگری می شود (7). بنابراین تحقیق حاضر، با هدف ارزیابی اثر سیستم‌های مختلف تربیت (وی شکل، هایتک و کوردون)، روی کمیت، کیفیت، میزان رنگ گیری و غلظت عناصر غذایی میوه سیب ‌رقم‌های ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ انجام شد.
مواد و روش‌ها: به منظور ارزیابی نوع سیستم تربیت بر ویژگی‌های کمی، کیفی، غلظت عناصر غذایی و شاخص‌های رنگ گیری میوه درختان سیب آزمایشی با دو عامل سیستم تربیت و رقم‌، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار در سال 1392، انجام شد. سیستم‌های تربیت شامل (وی شکل، هایتک و کوردون) و رقم‌های سیب شامل‌ (‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’)، بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، نوع سیستم تربیت به طور معنی‌داری بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه، غلظت عناصر غذایی و شاخص‌های رنگ گیری میوه موثر است. وزن تر، خشک و سطح برگ (47/1 و 51/0 گرم و 2/4767 میلیمتر مربع) در سیستم هایتک به طور معنی‌داری از دو سیستم تربیتی دیگر بیشتر بود. بیشترین درصد تشکیل میوه به ترتیب در سیستم‌های هایتک (67/14%) و وی شکل (07/13%)، مشاهده شد در حالی‌که بیشترین میزان عملکرد و کارآیی عملکرد به ترتیب در سیستم‌های کوردون (42/13 کیلوگرم بر هکتار و 88/0 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) و هایتک (23/11 کیلوگرم بر هکتار و 69/0 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)، مشاهده شد. مقدار سفتی بافت میوه، شاخص a* (سبزی- قرمزی) و غلظت عناصر فسفر، پتاسیم و کلسیم در میوه رقم ‘گالا’ در هر سه سیستم تربیتی به طور معنی‌داری بیشتر از رقم ‘دلبار استیوال’ بود. بر اساس نتایج به دست آمده، درصد تشکیل میوه نهایی (65/13%)، میزان عملکرد (49/14 کیلوگرم در هر درخت) و کارآیی عملکرد (93/0 کیلوگرم در سانتیمتر مربع)، وزن میوه (06/123 گرم) و مقدار هدایت الکتریکی عصاره میوه (21/1)، در رقم ‘گالا’ به طور معنی‌داری بیشتر از درصد تشکیل میوه نهایی ( 86/10%)، میزان عملکرد و کارآیی عملکرد (13/7 کیلوگرم در هر درخت و 53/0 کیلوگرم در سانتیمتر مربع)، وزن میوه (63/101 گرم) و مقدار هدایت الکتریکی عصاره میوه (01/1) در رقم ‘دلبار استیوال’ بود. در حالیکه مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون در رقم ‘دلبار استیوال’ به طور معنی داری بیشتر از رقم ‘گالا’ بود.
نتیجه گیری: در مجموع، نتایج حاصل از بررسی صفات کمی و کیفی، غلظت عناصر غذایی و شاخص‌های رنگ‌گیری میوه نشان داد که رقم ‘گالا’ به ترتیب در سیستم‌های تربیتی هایتک و وی شکل و رقم ‘دلبار استیوال’ در سیستم‌های تربیتی هایتک و کوردون دارای وضعیت مطلوبتری بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of training system on qualitative and quantitative characteristics and concentration of nutrition elements of apple (Malus domestica) fruit

چکیده [English]

Background and objectives: Apple is the most important horticultural crops that is allocated large share of world trade in agricultural products. Principles of sustainable fruit production systems are based on optimal use of natural resources (light, water, soil fertility) where the input (labour, energy, fuel, other material) and output (yield) are well balanced and the resources remain renewable. In such a system the minimizing of environmental polluting input (fuel and agrochemicals) is essential (4). Fruit orchards can be considered as artificial ecosystems converting the energy of photosynthetic active radiation (PAR) into edible, marketable fruits for human consumption (7).The core of this system is the bio-factory of leaves driven by the absorbed PAR. Several data support that the light interception is the basic factor for the modern orchard systems, albeit further factors as LAI, the spacing the trees, training and pruning systems, the species specific fruiting wood development, rootstocks also influence the orchard efficiency (7). Therefore, in this study, the effect of three different systems (V shape, HighTech and Cordon) was investigated on qualitative and quantitative traits as well as fruit skin color and concentration of nutrition element of fruit two cultivar ‘Gala’ and ‘Delbarestival’
Material and method: In order to evaluate the types of training systems on qualitative and quantitative traits as well as fruit skin color and concentration of nutrition element an experiment was carried out with two factors including cultivar and training systems in 2013. Training systems including (V shape, HighTech and Cordon) and cultivars were ‘Gala’ and ‘Delbarestival’.
Result and discussion: The results showed that types of training systems can affect on apple fruits quality and quantity and concentration of nutrition element. Fresh and dry weight of leaves (1.47 and 0.51 gr) and leaf area (4767.2 mm2) in training systems of HighTech was higher than two other systems. The highest rate of fruit set was observed in training systems of HighTech (14.67%) and V shape (13.07%) whereas the highest rate yield and yield efficiency was observed in training system of Cordon (13.42 kg/ha and 0.88 kg/cm2) and High tech (11.23 kg/ha and 0.69 kg/cm2) , in respectively. Fruit tissue firmness and fruit skin a* value and concentration of phosphor, potassium, calcium in fruits of cultivar ‘Gala’ in each three training system were significantly higher than cultivar ‘Delbarestival’. The result indicated that rate of fruit set (13.6%5), rate of yield (14.49 kg/tree) and yield efficiency and (0.93 kg/cm2), weight fruit (123.06 gr) and rate of EC (1.21) in cultivar ‘Gala’ were significantly higher than rate of fruit set (10.86%), rate of yield and yield efficiency (7.13 kg/tree and 0.53 kg/cm2), weight fruit (101.63 gr) and rate of EC (1.01) in cultivar of ‘Delbarestival’.
Conclusion: Generally, results of investigations qualitative and quantitative traits as well as skin color of fruit and concentration of nutrition element showed that cultivar ‘Gala’ in training systems HighTech and V shape and cultivar ‘Delbarestival’ in training systems High-tech and Cordon produced fruits with more quality favorite than other system, in respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple
  • Training systems
  • Qualitative and Quantitative traits
  • Nutrition elements
  • Fruit skin color