بررسی اثرات صفات مرفولوژیک ژنوتیپ‌های گندم بهاره با مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

درک بهتر ارتباط میان صفات مورفولوژیک گیاه و مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله می‌تواند در اجرای یک برنامه اصلاحی موفق، مؤثر باشد. در این آزمایش به بررسی ارتباط میان مقاومت به بیماری و صفات مورفولوژیک ارتفاع بوته، طول پدانکل و تراکم سنبلچه‌ها در 28 رقم گندم بهاره و دو رقم گندم دوروم‌ پرداخته شد. همبستگی منفی و معنی‌داری میان ارتفاع بوته و طول پدانکل با حساسیت به بادزدگی فوزاریومی مشاهده شد. پابلندی در گندم به‌عنوان یک صفت نامطلوب زراعی به‌شمار می‌رود، در این پژوهش با رسم دیاگرام دوبعدی ارتفاع بوته در برابر مولفه‌ی حساسیت به بادزدگی فوزاریومی سنبله، اقدام به گزینش ژنوتیپ‌های پاکوتاه با مقاومت مناسب در برابر بادزدگی فوزاریومی شد. با توجه به‌نتایج به‌دست آمده ارقام فرونتانا، وانگشوبای و فرونتانا ام‌ایکس به‌عنوان ارقام مقاوم در برابر بادزدگی فوزاریومی سنبله، در گروه پابلندترین ارقام قرار گرفتند. با توجه به اهمیت زراعی طول پدانکل در غلات در توانایی گیاه در فتوسنتز و تشکیل دانه، به بررسی ارتباط میان این صفت با مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله پرداخته شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده شش واریته‌ی با مقاومت بالا و پدانکل بلند در این آزمایش شناسایی شدند. با توجه به تاثیر تراکم سنبلچه‌ها روی عملکرد دانه در گندم، استفاده از دیاگرام دوبعدی تراکم سنبلچه در برابر مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله در این آزمایش به انتخاب ژنوتیپ‌های مقاوم همراه با تراکم بالای سنبلچه‌ها برای استفاده در برنامه‌های اصلاحی کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of morphological traits in spring wheat genotypes in related to Fusarium head blight resistant

چکیده [English]

Good perception of relation-sheep among plant morphological traits and resistance to fusarium head blight of wheat is quite effective to make a good success in plant breeding project. In this experiment this relation has been checked out. The morphological traits were included plant height, peduncle length and spike density. We used 28 spring wheat genotypes and 2 durum genotypes. There was significant negative correlation among plant height, peduncle length and susceptibility to fusarium head blight. In general plant tallness is an undesirable agronomic trait. In this research the biplot diagram among plant height and susceptibility index to head blight has been drown. This diagram is useful to select head blight resistant and dwarf genotypes at the same time. According to our results Frontana, Wangshoby and Frontana M.X have been selected as a most resistant genotypes to head blight, these genotypes belonged to tall plant group. Six genotypes have been selected as a resistant and had long peduncle at the same time, since long peduncle in wheat is quite important for increasing photosynthesis and grain yield, this result could be quite interesting. The biplot diagram among spike density and head blight resistance was helpful to select resistant genotypes. Since spike density is an important component to increase grain yield, this result could be useful for breeding project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Fusarium head blight
  • Resistant
  • Morphological trait
  • Biplot diagram