تعیین مناسب‌ترین زمان آبیاری پنبه در شرق استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

به‌منظور تعیین مناسب‌ترین زمان آبیاری پنبه در شرق استان مازندران، آزمایشی با 6 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی روی رقم پنبه ساحل و به‌مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع‌کلا به اجرا درآمد. تیمارهای آبی براساس I0: تیمار بدون آبیاری، I1: یکبار آبیاری در مرحله باز شدن غوزه‌ها‌ I2: یکبار آبیاری در مرحله غوزه‌دهی،  I3: یکبار آبیاری در مرحله گلدهی، I4: دو بار آبیاری (در مرحله گلدهی و غوزه‌دهی) و I5: سه بار آبیاری (مرحله گلدهی، غوزه‌دهی و مرحله باز شدن غوزه‌ها) به اجرا در آمدند. نتیجه تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌های 3 سال آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد پنبه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بوده است (01/0P<). تیمارهای I5 با سه بار آبیاری و تیمار I0 بدون آبیاری به‌ترتیب با 4722 و 1649 کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین مقدار عملکرد را به خود اختصاص دادند. نتایج به‌دست آمده نشان داده است که در تیمار I3 با کاهش 49 درصدی آب مصرفی نسبت به تیمار I4 تنها 23 درصد کاهش عملکرد مشاهده گردیده است. تیمار I3 در صورتی‌که محدودیت منابع آب وجود داشته باشد، به‌عنوان بهترین تیمار آبی محسوب می‌گردد. در صورتی‌که محدودیت منابع آب وجود نداشته باشد، تیمار I4 به‌عنوان بهترین تیمار معرفی می‌گردد. مقدار فاکتور حساسیت گیاه (Ky) با استفاده از داده‌های 3 سال آزمایش برابر با 84/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the best time of cotton irrigation in the East of Mazandaran province

چکیده [English]

In order to determine the best time of cotton irrigation in East of Mazandaran province, an experiment, conducted for 3 successive years in agricultural research station of Baykola. Six treatments and four replications were carried out with randomized complete block designs for Sahel variety. Water treatments were carried out based on, I0: no irrigation, I1: once irrigation in boll opening stage, I2: Irrigation in boll stage, I3: once irrigation at flowering stage, I4: Twice irrigation (flowering and boll stage) and I5: three time irrigation (flowering stage, boll stage and boll opening stage). Comparison and analysis of variance results of 3 consecutive years’ experiments showed that the effect of irrigation treatments on cotton yield at 1% level was significant. The results shows that water consumption in treatment I3 has been reduced 49% comparing to treatment I3, while the crop yield reduced only 23%. Given the existence of water resources restriction, I3 treatment is known as a best treatment. Given no restrictions on water resources, I4 treatment is introduced as a best treatment. By use of 3 successive years collected data, plant sensitivity factor (Ky) was estimated to 0.84.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation time
  • Cotton flowering
  • Boll stages
  • Boll opening