بررسی تاثیر آبیاری با نسبت های مختلف اختلاط زه آب با آب شیرین و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه زابل

2 عضو هیات علمی دانشگاه زابل

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: چای ترش متعلق به خانواده مالواسه، گیاهی یک یا دوساله که برای ساقه، فیبر، کاسبرگ‌های خوراکی، برگ و دانه‌های آن کشت می‌شود و محصول آن به روش‌های گوناگونی برای مصرف خانگی، دارویی و مصارف صنعتی استفاده می-شود. همچنین به عنوان آنتی‌باکتریال، ضد قارچ، ماده‌ی هیپوکلسترولمیک، آنتی اسپاسمودیک و کاهند‌ی فشارخون استفاده می-شود. افزایش تقاضا برای منابع آب در جهان بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، سبب شده است کشاورزان از آب‌های با کیفیت پایین مانند آب زهکشی و آب زیرزمینی شور استفاده کنند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه روشی مناسب، جهت استفاده از آب شور زهکش و کود کامل جهت حصول بالاترین عملکرد کاسبرگ صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: این آزمایش به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش در سال 1392 در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به‌صورت کرت‌های خرد شده در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک‌ﻫﺎی ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ 3 ﺗﻜـﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ شامل سه رژیم آبیاری؛ آبیاری با آب شیرین در تمام طول فصل رشد (شاهد)، آبیاری با زه آب و آب شیرین به صورت یک درمیان و آبیاری با زه آب در تمام مراحل رشد، بعنوان عامل اصلی و محلول پاشی با کود کامل(NATBA-LIB) در سه سطح: عدم محلول‌پاشی (شاهد)، محلول‌پاشی با 600 گرم و محلول پاشی با 1200 گرم کود کامل در هکتار، بعنوان عامل فرعی بود. ویژگی‌های شامل: ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه جانبی گل‌دهنده، وزن هزار دانه، وزن کپسول، وزن تر و خشک بوته، تعداد میوه در بوته، عملکرد کاسبرگ و درصد پروتئین گل مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تیمار آبیاری در سطح یک درصد تاثیر معنی‌داری بر همه متغیرها بجز ارتفاع بوته، قطر ساقه و وزن هزار دانه داشت. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه جانبی گل دهنده، وزن هزار دانه، وزن کپسول، وزن تر و خشک بوته، تعداد میوه در بوته و عملکرد کاسبرگ از محلول پاشی 1200 گرم در هکتار کود کامل در هکتار به دست آمد. اثر متقابل آبیاری و محلول‌پاشی به غیر از ارتفاع بوته، قطر ساقه و وزن هزاردانه بر سایر صفات مورد بررسی معنی‌دار بود. بیشترین (6/227 کیلوگرم در هکتار) و کمترین (4/69 کیلوگرم در هکتار) عملکرد کاسبرگ به ترتیب از آبیاری با آب شیرین در تمام طول فصل رشد (شاهد) و آبیاری با زه آب حاصل شد. بیشترین تعداد میوه در بوته (59) از کاربرد 1200 گرم در هکتار کود کامل حاصل گردید، هرچند بین شاهد و تیمار 600 گرم درهکتار تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در تیمار یک درمیان زه‌آب و آب شیرین، وزن کپسول افزایش 20 درصدی را در مقایسه با کاربرد زه‌آب نشان داد. بالاترین درصد پروتئین گل (5/22 درصد) از تیمار آبیاری یک درمیان آب شیرین و زه آب و کاربرد 600 گرم در هکتار کود کامل به دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بیشترین عملکرد کاسبرگ این گیاه مربوط به تیمار آبیاری با آب شیرین بود. بنابراین، به منظور دستیابی به ویژگی های کمی و کیفی مطلوب در چای ترش، استفاده از تیمار آبیاری با آب شیرین در تمام مراحل رشد و کود کامل توصیه می‌شود. در شرایطی که آب شیرین به اندازه کافی در تمام طول فصل کشت تامین نگردد و یا تامین آن از نظر اقتصادی با توجه به افزایش هزینه و محدودیت منابع آب تجدید پذیر توجیه پذیر نباشد بهترین روش استفاده چرخشی آب شیرین و زه‌آب با کاربرد کود کامل بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation with the different ratios of drainage water with fresh water and foliar fertilizer application on yield and yield components of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.)

نویسنده [English]

  • mohamad forouzandeh 1
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Roselle belongs to the malvaceae family, is an annual or biennial plant cultivated for its stem, fiber, edible calyces, leaves and seeds. The crop is used in a variety of ways for home consumption, medicinal and industrial uses. Also used for its antibacterial, antifungal, hypocholesterolemic, antispasmodic and antihypertensive actions. Increasing demand for water resources, particularly in arid and semi-arid in the world, has led farmers use the poor quality water, such as drainage water and saline groundwater. The present investigation aims to study the in an appropriate manner, the use of saline drainage water and complete fertilizer to achieve the highest calyx yield.

Materials and methods: This experiment was conducted to evaluate the yield and yield components of roselle in 2014 at the Agricultural research Institute of Zabol University in a complete randomized block in split-plot design with three replications. Treatments included three levels of irrigation namely, irrigation with fresh water at all stages of grows (control), irrigation with drainage water and fresh water alternately and irrigation with drainage water for all growing stages, as main plot and spraying with three levels of complete fertilizer (NATBA-LIB): non-spraying (control), spraying with 600 gr and spraying with 1200 gr of complete fertilizer per hectare, as subplots. Characteristics plant height, stem diameter, number of fruiting branches, thousand– seed weight, capsules weight, plant fresh and dry weight, number of fruit in plant, calyx yield and flower protein percentage were evaluated.

Results: The results showed that the irrigation treatment was significant effect at 1% probability level in all variables except plant height, stem diameter, thousand–seed weight. Also the highest plant height, stem diameter, number of fruiting branches, thousand seed weight, capsules weight, plant fresh and dry weight, number of fruit in plant, calyx yield were obtained from 1200 gr.ha-1 of complete fertilizer spraying. There were significant affect by interaction irrigation and spraying in other variables except plant height, stem diameter and thousand seed weight. The highest (227.6 kg.ha-1) and the lowest (69 kg.ha-1) calyx yield was produced under the traits irrigation with fresh water at all stages of grows (control) and irrigation with drainage water for all growing stages respectively. The highest of fruit number in plant (59) was obtained from 1200 gr.ha-1 of complete fertilizer application, although not significant differences between control and 600 gr.ha-1 treatments. In drainage and fresh water alternately treatment the weight of the capsule showed 20% increase compared with drainage water application. The highest flower protein percentage (22.5%) was obtained from 600 gr.ha-1 of complete fertilizer application and irrigation with drainage and fresh water alternately treatments.

Conclusion: The results showed that the highest of calyx yield on this plant was related from irrigation with fresh water treatment. Therefore, in order to achieve the desired quantitative and qualitative characteristics in roselle, using the treated irrigation with fresh water at all stages of grows and complete fertilizer has recommended. The best method was used irrigation with drainage water and fresh water alternately method dual with complete fertilizers If hadn't enough fresh water for all stage grows or may not be any more economically feasible and recommendable due to the increasing cost and limitation of renewable water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Complete fertilizer
  • Drainage water
  • Number of fruit
  • Roselle
  • Salinity
1.Abdou, M. and Mohamed, M. 2014. Effect of plant compost, salicylic and ascorbic acids on
Mentha piperita L. plants. Biol. Agric. Hort. 30: 131-143.
2.Abdul Jaleel, C., Manirannan, P., Sankar, B., Kishorekumar, A. and Gopi, R. 2007. Water
deficit stress mitigation by calcium chloride in Catharanthus rose us: Effects on oxidative
stress, Proline metabolism and indole alkaloid accumulation. colloids and surface B. Biointer
faces. 60: 110-116.
3.Ahmadi Aghtapeh, A., Ghanbari, A., Sirousmehr, A.R., Siasar, B.A. and Asgharipour, M.R.
2013. Effect of irrigation with wastewater and foliar fertilizer application on yield and yield
components of millet (Setaria italica). Iran. J. Field Crop Res. 11: 1. 200-207. (In Persian)
4.Babran, S. and Honarbakhsh, N. 2014. Water crisis in Iran and the world. Centre for Strategic
Res. 45p. (In Persian)
5.Bremner, J.M. and Mulvaney, C.S. 1982. Nitrogen-Total, P 595-624. In: Page, A.L. et al.
(eds.), Methods of Soil Analysis. Agronomy Monograph 9, Part 2, 2nd Ed. American Society
of Agronomy, Madison, WI.
6.Borjiabad, A., Galavi, M. and Ramroudi, M. 2014. Effect of density and micronutrient
application on morphological characteristics and chlorophyll index of Roselle. 2th National
Conference of Medicinal Plants and Sustainable Agriculture. University of Hamedan.
(In Persian)
7.Chaudhry, M.R. 1999. Impact of conjunctive use of water on soils and crops under farmer’s
management. 17th Congress on Irrigation and Drainage, Canada, Spain, ICID- ICID.
1: B. 95-105.
8.Ehsani, M. and Khaledi, H. 2004. Understanding and improving the efficiency of agricultural
water to provide water and food security of the country. 11th Seminar of Iranian National
Committee on Irrigation and Drainage. Tehran, Iran. (In Persian)
9.Hamdy, A., Abdel, S. and Abu-Zeid, M. 1993. Saline water management for optimum crop
production. Agric. Water Manage. 24: 189-203.
10.Khalilidarini, K., Armin, M. and Marvi, H. 2014. The effect of the amount and frequency of
complete fertilizer foliar application on quantitative and qualitative yield of peppermint
(Mentha piperita). Crop Sci. Res. Dry Land. 1: 1. 85-100. (In Persian)
11.Malakouti, M. and Tehrani, M.M. 2000. The role of micronutrients in the yield and improve
the quality of agricultural products (micro elements with macro effect). Tarbiat Modarres
University Press. 299p. (In Persian)
12.Mir, B., Ghanbari, A., Ravan, S. and Asgharipour, M. 2011. Effects of plant density and
sowing date on yield and yield components of Hibiscus sabdarijfa var. SabdarijJa in Zabol
region. Adv. Environ. Biol. 5: 6. 1156-1161.
13.Mohammadi, S. and Azizi, M. 2015. Effects of different levels of Farmax nano fertilizer and
foliar spraying time on growth and effective substance of German chamomile (Matricaria
recutita). J. Hort. Sci. 28: 4. 50-65. (In Persian)
14.Molavi, H., Mohamadi, M. and Liaghat, A. 2011. The effect of salt water during growth on
corn yield and soil salinity profiles. Sci. Irrig. Eng. 3: 35. 11-18. (In Persian)
15.Parsaiemehr, N., Ghanbari1, A. and Dahmardeh, M. 2014. The effects of methanol foliar and
manure on quantitative and qualitative yield of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) at different
plant density. Crop Sci. Res. Dry Land. 1: 1. 47-69. (In Persian)
16.Raeisisarbijan, A.R. and Zaherara, T. 2015. The effect of nitrogen spraying and zinc
application on quality parameters of Roselle. 2th National Conference of Medicinal Plants
and Sustainable Agriculture. University of Hamedan. (In Persian)
17.Sharma, D.P., Rao, K.V.G., Singh, K.N., Kumbhare, P.S. and Asterbaan, R.J. 1994.
Conjunctive use of saline and non-saline irrigation waters in semi-arid regions. Irrig. Sci.
15: 25-33.
18.Zarei, M.H., Tabatabaei, H., Shaian Nejad, M. and Beigiharachgani, H. 2007. Distribution of
salinity in the soil profile under three irrigation trait of lands in the East land of Isfahan.
J. Agric. Sci. 3: 2. 196-206. (In Persian)