بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis ) در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 استاد دانشگاه زابل

3 استادیار دانشگاه زابل

4 مربی دانشگاه ولایت شهرستان ایرانشهر

چکیده

سابقه و هدف:گیاهان دارویی بسیار زیادی وجود دارند که به صورت خودرو در دشت‌ها و دامنه کوه‌ها و زیستگاه‌های خاص خود یافت می‌شوند. از آنجا که این گیاهان در جهان جهت تغذیه و درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند، لذا تحقیق بر روی گونه‌های بومی کشور، مورد توجه محققان و پژوهشگران این رشته قرار گرفته است. هندوانه ابوجهل با نام علمی (Citrullus colocynthis L.) از خانواده کدوئیان، گیاهی علفی، چند ساله، ساقه خوابیده یا بالا رونده و پوشیده از تار است. این گیاه به‌فور در جنوب ایران بخصوص استان سیستان و بلوچستان رشد می‌کند.
مواد و روش‌ها: این تحقیق در قالب طرح آشیانه‌ای (Nested) بصورت کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجراء گردید. میوه گیاه، از 8 منطقه رویشی آن در 4 شهرستان (ایرانشهر، نیکشهر، سرباز و زابل) در مرحله رسیدگی جمع‌آوری شد. مهم‌ترین شرایط رویشگاهی مناطق (از قبیل ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی) ثبت گردید. از نمونه‌های جمع‌آوری شده ویژگی‌های فیزیولوژیکی بذر(درصد روغن، درصد خاکستر، عناصر Ca, Fe, N, P, K, Mg, Zn، پروتئین و کربوهیدرات) اندازه‌گیری شد. عصاره اتانولی و بوتانولی میوه تهیه و توسط دستگاه‌های GC و GC/MS تجزیه شیمیایی شدند. داده‌های بدست آمده توسط آزمون مقایسه‌ای دانکن در سطح پنج درصد مقایسه شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که شرایط رویشگاهی باعث اختلاف معنی‌دار در میزان درصد خاکستر بذر، عناصر Ca, N, K, Zn و کربوهیدرات محلول بذر در سطح یک درصد می‌شود. بطوریکه بیشترین میزان خاکستر و کربوهیدرات بذر در شهرستان زابل، بیشترین میزان عناصر Ca, K و Zn در شهرستان ایرانشهر وجود داشت. نتایج نشان داد که میزان درصد روغن، پروتئین و فسفر بذر بین شهرستان‌ها و مناطق داخل شهرستان‌ها اختلاف معنی‌دار نداشت. همچنین نتایج نشان داده که عنصر آهن موجود در بذر این گیاه بین شهرستان‌ها در سطح پنج درصد و مناطق در سطح یک درصد اختلاف معنی‌‌دار بود، بیشترین مقدار در شهرستان‌های ایرانشهر و زابل مشاهده شد. همچنین عنصر منیزیم بذر در شهرستان‌ها اختلاف معنی‌دار داشته و مناطق در شهرستان‌ها اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. نتایج حاصل از (GC) عصاره اتانولی میوه گیاه نشان داد که کوکوربیتاسین‌هایA, B, C, L, E, D و دو ترکیب کولوسنتین و کولوسنتئین در میوه با مقادیر مختلف وجود داشت که شرایط رویشگاهی باعث اختلاف معنی‌دار در سطح یک درصد شد. کوکوربیتاسین E مهم‌ترین نوع کوکوربیتاسین در این گیاه می‌باشد که شهرستان نیکشهر بیشترین میزان را نشان داد. نتایج حاصل از GC/MS عصاره بوتانولی میوه این گیاه ترکیباتی مانند الکل‌ها، کتون‌ها، ترکیبات ایوکسی و هیدروکربن‌ها را شناسایی نمود. که این ترکیبات جزء ترکیبات بیولوژیکی فعال هستند، خصوصیات این ترکیب احتمالاً کمک به استفاده‌های طب سنتی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: تفاوت در ویژگی‌های فیزیولوژیکی بذر و ترکیبات شیمیایی میوه این گیاه بین شهرستان‌ها و مناطق داخل شهرستان‌ها می‌‌تواند ناشی از تفاوت ویژگی‌های اکولوژیک مناطق مانند دما، رطوبت، ارتفاع از سطح دریا، نوع خاک و همچنین عناصر غذایی بر یکدیگر اثر گذاشته در واقع هر یک از شهرستان‌های و مناطق مورد مطالعه یک سطح ارتفاع مشخصی وجود داشت که ضمن فراهم سازی شرایط رشد مناسب، بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی بذر و ترکیبات شیمیایی میوه این گیاه تاثیر می‌گذارد و نیاز به مطالعه بیشتر در این استان و دیگر مناطق با آب و هوایی متفاوت را دارد، هندوانه ابوجهل جزء آن دسته از گیاهان دارویی مهم می‌باشد که می‌تواند در شرایط آب و هوایی گرم و خشک و خاک فقیر رشد کند و این استان شرایط لازم را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate the physiology and compositions characteristics of seed and fruits of Bitter apple (Citrullus colocynthis L.) in Different place of Sistan and Baluchestan province

نویسنده [English]

  • maryam harati rad 1
1 uni ver city of zabul
چکیده [English]

Background and objectives: There are a lot of medicinal plants which they're found as wild in plains and hillsides habitat. The plants have high importance, Since they're used to feed and cure the diseases in the world. So, the researchers of the field have focused on doing research on native species of the country. Bitter apple The scientific name Citrullus Colocynthis L. is from the family of cucurbitaceae, Herbaceaous, lying or rising stem and fiber-covered. The plant grows greatly in south of Iran especially in province of Sistan and Balouchestan.
Materials and methods: The research was performed in the form of a nested plan completely random with four replication. The fruit of the plant was collected from its 8 growing areas in 4 cities (Iranshahr, Nikshahr, Sarbaz and Zabol) at the stage of investigation. It was recorded the most important habitat conditions of the areas (such as: height, latitude and longitude). It was measured the physiological features of the seed from the collected samples (oil percent, ash percent, Ca, Fe, N, P, K, Mg, Zn elements, protein and carbohydrates). It was provided the Ethanol and Butanol extract of the fruit and they were analyzed chemically by Gc and Gc/MS machines. The obtained data were compared by Duncan comparative test at five percent level.
Results: the results represented that the habitat conditions lead to significant difference in amount of the seed ash percent, Ca, N, K, Zn elements and seed soluble carbohydrate at one percent. As there was the most amount of seed ash and carbohydrate in the city of Zabol , the most amount of Zn, C, K elements in the city of Iran-shahar. The results represented that there wasn't significant difference between cities and the areas inside the cities in the amount of seed phosphor, protein and oil percent. Also, the results represented that Fe element available in the seed of the plant had significant difference at five percent level and the areas at one percent level. It was observed the most amount in Iran-shahar and Zabol cities. Also, Mg element of the seed had significant difference in cities and it wasn't observed significant difference in the areas of the city. The results of Ethanol extract of the fruit represented that there were cucurbitacins A, B, C, D, E, L, and two compositions of colocynthis and colocyntheis in the fruit with various amounts which the habitat conditions led to significant difference at one percent. Cucurbitacin E is considered the most important cucurbitacin of the plant which the city of Nik-shahr showed the highest amount. The results of Gc/MS of Butanol extract of the plant fruit identified compositions like alcohols, ketones, Epoxy compounds and hydrocarbons. Which they're accounted part of active biological compounds, the compounds features are probably to help using traditional medicine.
Conclusion: Difference in seed physiological features and chemical compounds of the plant fruit between cities and areas inside the cities can be due to difference in ecologic features of the area like temperature, humidity, the sea surface height, sort of soil and also food elements affected on each other, actually there was a certain height surface in each studying cities and areas that it influences on seed physiological features and chemical compounds of the plant fruit, besides providing suitable growth conditions and it requires to study more on the province and other areas with various weather, Bitter apple is belong to important medicinal plants which grows in poor soil, dry and tropical conditions. So it is proper for this province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bitter apple
  • the percentage of oil
  • Minerals
  • Ecology
  • climate the region
 1.Adam, S.E.I., Al-Yahya, M.A. and Al-Farhan, A.H. 2001. Response of Najdi sheep to oral
a dministration of Citrullus colocynthis fruits, Neriumole and erleaves or their mixture.
J. Small. Rumin. Res. 40: 239-244.
2.Akpan, U.G., Jimoh, A. and Mohammad, A.D. 2006. Extraction, characterization and
modification of castor Seed oil. J. Sci. 8: 43-52.
3.Ali, A.A., Alian, M.A. and Elmahi, H.A. 2013. Phytochemical analys is of some chemical
metabolites of Colocynth plant (Citrullus colocynth is L.) and it sactiviti esas antimicrobial
and anti plasmidial. J. Bas. Appl. Sci. Res. 3: 228-236.
4.Alok, M., Shanti, B. and Shubhini, S. 2012. Anti hepato toxic potential of Citerullus
colocynthis root extract fractions and isolated componds. J. Exp. Sci. Citat. 3: 9. 43-45.
5.Amami, A. 1996. Analytical methods for the plant Technical Publication, the Education
Research and Agricultural Extension. Soil and Water Research Institute, 546p. (In Persian)
6.Baker, D.E. and Amacher, M.C. 1982. Nickel, Copper, Zinc and Cadmium Methods of Soil
Analysis chimical and microbiological properties2, Agronomy Monograph No. 9, American
Socitey of Agronomy, Madison, WI.
7.Baquar, S.R. and Tasnif, M. 1984. Medicinal plants of southern west Pakistan, Periodical
Expert Book Agency, Delhi.
8.Buysee, J. and Merckx, R. 1993. An improved colorimetric method to quantify sugar content
of plant tissue. J. Exp. Bot. 44: 1627-1629.
9.Chen, J.C., Chiu, M.H., Nie, R.L., Cordell, G.A. and Qiu, S.X. 2005. Cucurbitacins and
cucurbitane glycosides: structure sand biological activities. J. Nat. Prod. Rep. 22: 3. 386-399.
10.Dubois, M., Gilles, K.A., Hamilton, J.K., Rebers, P.A. and Smith, F. 1956. Colometric
method for determination of sugar and related substances. J. Ann. Chem. 28: 350-356.
11.Franz, C. 1993. Genetics, in: Volatile Oil Crops: Their Biology, Biochemistry and
Production, Hay RKM, Waterman PG Eds. Longman, Harlow, UK, 63p.
12.Ghareman, A. 1986. Flora of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, 897p.
(In Persian)
13.Jayaraman, R., Shivakumar, A., Anitha, T., Joshi, V.D. and Palei, N.N. 2009. Anti-diabetic
effect of petroleumether extract of Citrullus colocynthis fruits against streptozotocin induced
hyperglycemicrats. J. Biol. Plant. 54: 127-134.
14.Khativi, T., Pada, R. and Ram, V. 2013. Tracking bio active coten in butanol exteract
citrullus colocynthis L. fruit by GC/MS. J. Phar. Res. Ana. 3: 67-70.
15.Merjalili, M.H. 2003. Economic position of world oil plants. Bita Press, 345p. (In Persian)
16.Najafi, S., Sanadgol, N., Nejad, B.S., Beiragi, M.A. and Sanadgol, E. 2010. Phytochemical
screening and antibacterial activity of Citrullus colocynthis (Linn.) schradagainst
Staphylococcusaureus. J. Med. Plant Res. 4: 2321-2325. (In Persian)
17.Omidbigi, R. 2006. Approaches of medicinal plants production and processing. Publications
Publication Designers, 438p. (In Persian)
18.Page, A.L., Miller, R.H. and Keeney, D.R. 1982. Methods of soil analysis, Chemical and
microbiological properties. American Society of Agronomy, Madison, USA.
19.Qureshi, R., Bhatti, G.R. and Memon, R.A. 2010. Ethno medicinal uses of herbs from
northern part of Naradesert, Pakistan. J. Bot. 42: 839-851.
20.Ranjbari, A.R. 1995. Determination of mineral elements dominant species in four
major regions of the province. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres
University.
21.Rezaii, M.Gh., Naderi, M. and Tabai Haghdai, S.R. 2004. Mineral elements in different
genotypes Rosa damascena Mill. Tehran, Azarbaijan and Golestan. J. Med. Plan. Res.
20: 3. 291-299. (In Persian)
22.Salama, H.M.H. 2012. Alkaloids and flavonoids from the airdriedaerial parts of Citrullus
colocynthis. J. Med. Res. 6: 5. 150-5155.
23.Sadou, H., Sabo, H., Alma, M.M., Saadou, M. and Leger, C.L. 2007. Chemical content of
the seeds and physico-chemical characteristic of the seed oils from Citrullus colocynthis,
Cocciniagrandis, Cucumismetuliferus and Cucumis prophetarum of Niger. J. Bull. Chem.
21: 323-330.
24.Sawaya, W.N., Daghir, N.J. and Khalil, J.K. 1986. Citrullus colocynthis seeds asapotential
source of protein or food and feed. J. Agri. Chem. 34: 285-288.
25.Singh, A.K. and Yadava, K.S. 1978. Note on the fatcontentin Citrullus colocynthis. J. Agri.
Sci. 48:766-769.