ارزیابی مدل‏های رگرسیون غیرخطی در کمّی‏سازی جوانه‏زنی کدو‏ تخم‏کاغذی (Cucurbita pepo L. subsp. Pepo. Convar.Pepo var. styriaca Greb)، براگو (Borago officinalis L.) و سیاه‏دانه (Nigella sativa L.) به دما

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

انتخاب مدل مناسب برای کمّی‏سازی واکنش سرعت جوانه‏زنی نسبت به دما در تعیین دقیق دماهای کاردینال بسیار پراهمیت است. پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی مدل‏های رگرسیونی غیر‏خطی برای توصیف سرعت جوانه‏زنی کدو تخم‏کاغذی، براگو و سیاه‏دانه نسبت به دما صورت گرفت. برای توصیف جوانه‏زنی در مقابل دما از مدل‏های دندان‌مانند، دوتکه‏ای، بتا، منحنی، درجه ‏دوم و درجه‏ سوم و برای انتخاب مدل برتر از معیارهای جذر میانگین مربعات خطا، ضریب تبیین، ضریب همبستگی و ضرایب رگرسیون ساده‏ خطی بین ساعت تا جوانه‏زنی مشاهده شده و ساعت تا جوانه‏زنی پیش‏بینی شده استفاده شد. بر این اساس، در کدو تخم‏کاغذی و سیاه‏دانه مدل‏های بتا و دندان‌مانند نسبت به مدل‏های دیگر واکنش سرعت جوانه‏زنی نسبت به دما را بهتر توصیف کردند. در براگو مدل‏های دندان‌مانند، بتا و منحنی توصیف مناسبی از سرعت جوانه‏زنی این گیاه داشتند. با توجه به این نتایج می‏توان برای کمّی‏سازی واکنش سرعت جوانه‏زنی این گیاهان از مدل‏های پیشنهادی استفاده کرد
و از این مدل‏ها و پارامتر‏های آن (دمای پایه، دمای مطلوب و دمای سقف) در تهیه مدل‏های پیش‏بینی زمان جوانه‏زنی و سبزشدن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of nonlinear regeression models in quantifying germination rate of medicinal pumpkin (Cucurbita pepo L. subsp. Pepo. Convar. Pepo var. styriaca Greb), borago (Borago officinalis L.) and black cumin (Nigella sativa L.) to temperature

چکیده [English]

Selection of an appropriate model is important for quantifying response of germination rate to temperature and determination of cardinal temperatures. This study was done to evaluate different nonlinear regression models to describe response of germination rate to temperature in medicinal pumpkin, borago and black cumin. The regression models were dent-like, segmented, beta, curvilinear, quadratic and cubic. Root mean square of error, coefficient of determination, correlation coefficient and regression of predicted values versus observed ones were used to find the appropriate model(s). Dent-like and beta models were superior compared to other models in medicinal pumkin and black cumin. In borago, dent-like, beta and curvilinear models were superior. It was concluded that these models can be used to quantify response of medicinal pumpkin, borago and black cumin germination to temperature and to obtain cardinal temperature of germination. These parameters are required to predict medicinal pumpkin, borago and black cumin germination and emergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plant
  • Nonlinear Models
  • Tempearture
  • germination