بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های گردوی بومی استان گلستان با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

قبل از انجام هر کار اصلاحی شناخت تنوع ژنتیکی و پتانسیل ژنتیکی هر گونه گیاهی امری لازم و ضروری است و وجود تنوع ژنتیکی در کارهای اصلاحی به‌عنوان یک برتری تلقی می­شود. برای بررسی تنوع ژنتیکی در 96 ژنوتیپ از 5 توده طبیعی گردوی ایرانی از 11 مکان ژنی ریزماهواره استفاده شد. سیستم مارکر در مجموع توانست 77 آلل را با اندازه­ای بین 275-176 جفت باز شناسایی کنند. کم‌ترین و بیش‌ترین تعداد آلل مشاهده شده به‌ترتیب مربوط به مکان ژنی 027WGA (2 آلل) و مکان ژنی 202WGA (11 آلل) بود. میانگین تعداد آلل‌ها برای 11 مکان ژنی، 7 آلل بود. میانگین تعداد آلل‌ها برای 11 مکان ژنی، 7 آلل، و تعداد آلل­های مؤثر در مکان­های ژنی از 57/1 تا 32/5 متفاوت بود و میانگین تعداد آلل­های مؤثر به ازای هر مکان ژنی 77/3 آلل گردید. به‌طورکلی روند افزایش یابنده تعداد آلل مربوط به شاخص اطلاعاتی شانون بود. این مورد برای جوامع گالیکش و کلاله مشاهده گردید. این جوامع بیش‌ترین مقدار تنوع را در درون خود دارا بودند بر خلاف دو جامعه ذکر شده توده کردکوی با کم‌ترین تعداد آلل، کم‌ترین شاخص اطلاعاتی شانون و کم‌ترین تنوع را در بین توده‌های انتخابی داشت. بیش‌ترین فاصله ژنتیکی بین توده‌های کردکوی و افراتخته (30/0) بود. کم‌‌ترین فاصله ژنتیکی بین توده‌های گالیکش و چشمه‌جوزی (12/0) بود. دسته‌بندی توده‌ها با استفاده از داده‌های مولکولی با دسته‌بندی آنها براساس موقعیت جغرافیایی انطباق پیدا نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of genetic diversity among some native populations of walnut (Juglans regia L.) in Golestan province by SSR Markers

چکیده [English]

Recognizing of genetic diversity and genetic potential of each plant species is necessary and essential before any works on breeding program. Genetic diversity among five populations of walnut (Juglans regia L.) was studied using 11 SSR markers. The marker system produced 77 alleles in a range size of 176-275 bps. The minimum (2) and maximum (11) numbers of alleles were related to genetic locus of WGA027 and WGA202, respectively. The mean number of alleles for 11 loci was 7 alleles. The number of effective alleles was between 1.57 and 5.32. The mean number of effective alleles for each locus was 3.77. In general, increasing trend of the allele’s number was in relation with Shannon information index. This was observed for Galikesh and Kalaleh populations. These populations had more diversity within each of them. Reversely, Kordkouy population had the lowest Shannon index and the lowest diversity among the selective populations. The highest genetic distance was between Kordkouy and Afratakhteh (0.30). The lowest distance was related to Galikesh and Cheshmah-jouzi (0.12). Classification of populations based on molecular data did not match with their geographical situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut
  • Juglans regia L
  • genetic diversity
  • Microsatellaite Marker