تأثیر NAA و برخی تیمارها روی کنترل پاجوش و میزان رشد در نهال‌های پیوندی مرکبات

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

پاجوش­ها مصرف­کننده قوی آب و عناصر غذایی هستند و به همین علت با اندام­های در حال رشد نظیر پیوندک نهال­های پیوندی، رقابت شدیدی دارند. این مسأله یک مشکل اساسی در نهالستان­های مرکبات شمال کشور محسوب می­شود، به‌طوری‌که هزینه و وقت زیادی صرف کنترل پاجوش­های ناخواسته نهال­ها می­شود. این پژوهش که در قالب طرح فاکتوریل انجام شد، 10 روش مختلف کنترل پاجوش را در 3 پایه مرکبات (ترویرسیترنج، نارنج، سیتروملو) و با 5 تکرار مورد مقایسه قرار داده است. مقایسه میانگین‌های صفات مورد بررسی نشان می­دهد که غلظت 2500 قسمت در میلیون NAA 20 روز بعد از پیوند و همچنین روش فویل آلومینیومی، پاجوش­ها را از نظر تعداد، طول و تعداد کل برگ، به‌طور معنی­داری بهتر از دیگر روش­ها کنترل کرده است. وزن تر پاجوش در نهال‌هایی که حذف پاجوش در آنها انجام نشد، حداکثر بود. در این رابطه تیمارهای NAA، فویل آلومینیومی و حذف دستی دو ماهه، اختلاف معنی‌داری با هم نداشته و همگی وزن پاجوش را کاهش دادند. بررسی صفات مربوط به رشد رویشی پیوندک نیز نشان می‌دهد طول، تعداد برگ، سطح برگ کل و وزن تر پیوندک در تمامی روش­های کنترل پاجوش نسبت به نهال­های حذف درازمدت، به‌طور معنی­داری کمتر بوده­اند. ظهور پیوندک نیز در تیمارهای با غلظت بالای NAA (2000 و 2500 قسمت در میلیون بیست روز بعد از پیوند) به‌طور معنی‌داری به تأخیر افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of NAA and Certain Treatments on Sprout Control and Growth in Citrus nursery trees

چکیده [English]

Suckers are strong sinks of water and nutrients, thus they have intensive competition with plant vegetative parts like scion of budded seedlings. This is an enormous problem of citrus nurseries in north of Iran. As far as vast input and time is spending on control of these unwanted suckers. This research, that carried out in design, compares 10 different sucker control methods in three citrus rootstocks (Troyer citrange, Sour orange and Citromelo) with five replications. Mean comparison of variables show that NAA with 2500ppm in twentieth day after budding and also aluminum foil treatment could control the suckers in respect to sucker number, length and leaf number, significantly better than other methods. Fresh weight of sprout in nursery trees without sucker removal treatments was the highest. In this variable, all NAA treatments, aluminum foil and two month manual removal, without significant difference, reduced the weight of suckers. Evaluation of variables related to scion vegetative growth indicate length, leaf number, total leaves surface and fresh weight of scion, in all sucker control treatments were significantly less than complete manual removal method. Scion performance was delayed significantly in high concentration of NAA (2000 and 2500ppm in twentieth day after budding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sucker control
  • Citrus nursery tree
  • NAA
  • Manual removal
  • Aluminum foil